Zasadnutie Akademického senátu 24. 11. 2022, 13:00

Vážené členky a členovia Akademického senátu VŠVU, pozývám vás na zasadnutie Akademického senátu VŠVU vo štvrtok dňa 24. 11. 2022 o 13.00 h. v prednáškovej miestnosti č. 135 HN 18.

Miesto konania: miestnosť H135 na Hviezdoslavovom námestí 18


Program zasadnutia:

 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
  3. Volba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  4. Schválenie programu zasadnutia
  5. Nominovanie a odsúhlasenie jednotlivých komisii AS VŠVU.(predkladá predseda AS)
  6. Prerokovanie a schválenie Štatútu VŠVU zosúladeného s novelou VŠ zákona.(predkladá rektorka)
  7. Návrh zmien v systemizácii a ich odsúhlasenie.(predkladá rektorka)
  8. Verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady VŠVU o 14.00 h., zaujatie stanoviska hlasovaním (vypočutie riadi predseda AS a rektorka)
  9. Rôzne
  10. Záver

 

 

doc. Mgr. Pavol Macho
predseda AS VŠVU