Zasadnutie Akademického senátu 26. 1. 2023, 09:00

Vážené členky a členovia Akademického senátu VŠVU, pozývám vás na zasadnutie Akademického senátu VŠVU vo štvrtok dňa 26. 1. 2023 o 09:00 h. v prednáškovej miestnosti č. 135 HN 18.

Miesto konania: miestnosť H135 na Hviezdoslavovom námestí 18


Program zasadnutia:

 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
  3. Volba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  4. Schválenie programu zasadnutia
  5. Vyjadrenie sa k nominácii rektorky na zloženie prorektorov VŠVU na nové štvorročné obdobie.
  6. Diskusia s navrhnutými členmi Správnej rady VŠVU zo strany MŠVVaŠ SR o 10.00 h.
  7. Správa štúdijnej komisie AS o výsledkoch študentskej ankety za rok 2022.
  8. Otázky členov AS VŠVU na členov vedenia.
  9. Rôzne
  10. Záver

 

 

doc. Mgr. Pavol Macho
predseda AS VŠVU