Reflexia výtvarného umenia v diele Jána Kollára a jej prínos pre slovenskú umenovedu

Málokto si uvedomuje, že všestranné literárne dielo a činnosť básnika Jána Kollára (1793 – 1852) je medzníkom aj pre prvé významné reflexie slovenskej historiografie umenia.

Projekt spracuje význam Kollárových analýz, postrehov a hodnotení umeleckých diel a pamiatok v celej jeho tvorbe, zaznamenávaných s erudíciou a pochopením pre špecifiká výtvarnej tvorby. Ide o doteraz nezhodnotený prínos významného slovenského literáta a intelektuála európskeho rangu.

Prvým výstupom projektu bude preklad oboch Kollárových talianskych cestopisov, v slovenčine doposiaľ nepublikovaných. Preklad doplní komentár jeho opisov, úvah a hodnotení, s aktuálnym interpretačným výkladom a poznámkami.

Na základe rozboru rozsiahleho Kollárovho diela zároveň vznikne štúdia (2. výstup projektu) k problematike kritiky, k dejinám a teórii umenia, a to v rámci širších duchovno-ideových, politických a kultúrnych kontextov. Interdisciplinárne sympózium ku Kollárovmu dielu a jeho hodnoteniu artefaktov bude tretím výstupom projektu.

Projekt č. 1/0271/18

Typ:

MŠVVaŠ SR, VEGA, Komisia pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu

Zodpovedný riešiteľ:

Juraj Žáry, PhDr. CSc., Katedra teórie a dejín umenia

Riešiteľský kolektív:

Mgr. Iva Dejová PhD.

Obdobie:

2018 – 2020