Predĺženie Open callu na konferenciu "Súčasné myslenie o výstavách a kurátorstve"

Za akých podmienok sa výstavy súčasného umenia stávajú priestormi verejnej diskusie? Akým potenciálom disponujú výstavy a ich inštitúcie vo vzťahu ku kánonom dejín umenia, stanoveným hierarchiám, prípadne ako sa podieľajú na ich revidovaní či reprodukovaní? Aké nástroje využívajú a aké spoločenské role zohrávajú tvorcovia*kyne výstav vo vzťahu k utváraniu občianskej spoločnosti i živej umeleckej scény? Kde sa nachádzajú styčné plochy medzi umeleckým výskumom a kurátorstvom?

Dôležité dátumy:

  • Zaslanie anotácie PREDĹŽENÉ do 31. 8. 2023

  • Potvrdenie o prijatí Vášho príspevku: 17. 9. 2023

  • Konanie konferencie: 29. - 30. novembra 2023

 

Abstrakty v rozsahu max.1 normostrana prosím zasielajte prostredníctvom e-mailu na adresu: konferenciavsvu@gmail.com

 


 

To sú otázky, ktoré si kladie konferencia s názvom “Súčasné myslenie o výstavách a kurátorstve“, ktorá sa uskutoční na pôde Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave 29. - 30. novembra 2023. Dnes, tridsať rokov po vzniku samostatného Slovenska, sa stále hľadá jasné vytýčenie pozície disciplíny kurátorstva v rámci výtvarného umenia i celospoločenského diskurzu. Sprostredkovanie a interpretácia tém cez distribúciu obrazov a vizuálneho materiálu v priestore  -  to je potenciál kurátorskej praxe a jej možností stimulovať nielen umelecké prostredie, ale aj vstupovať do širších medziodborových diskusií.

Konferencia je navrhnutá ako dvojdňová diskusná platforma so zámerom uvažovať nad premenami výstavných formátov a kurátorstva vo vzťahu k verejnému priestoru od roku 1993 do súčasnosti. Má ambíciu reflektovať dlhodobo sa zvyšujúci záujem o problematiku kurátorských štúdií a tzv. exhibition histories, ako nových umenovedných disciplín v našom prostredí. V neposlednom rade je aj reakciou na vznik študijného programu Dejiny a prax súčasného umenia na VŠVU.

Vítané sú príspevky na úrovni teoretickej reflexie média výstavy a kurátorstva, príspevky kriticky zhodnocujúce významné lokálne alebo prelomové medzinárodné výstavné projekty, ako aj tie marginalizované či málo viditeľné výstavy, ktoré akcentovali relevantné, málo artikulované témy. Tematické rámce konferencie sme zhrnuli do nasledovných metodicky kreovaných konceptov: Archív, Performatív, Naratív, Dispozitív.

 

ARCHÍV - pod tento termín zahŕňame kurátorské prístupy k vystavovaniu historických a archívnych materiálov, možnosti práce s dostupnými archívmi verejných inštitúcií, ako aj súkromnými archívmi umelcov a umelkýň. Termín odkazuje k dôležitému obratu v kurátorstve a dejinách umenia po roku 1989, ktorý sa označuje ako archívny resp. dokumentárny obrat v súčasnom umení.

PERFORMATÍV - týmto termínom charakterizujeme výstavu ako dianie a proces, daný interakciou tiel (umelcov*kýň a divákov*čok), a tým tiež ako analýzu noriem a konvencií spoločenského správania, čoho súčasťou je tiež skúmanie, testovanie a prekračovanie stanovaných noriem. Termínom otvárame problematiku ako vystavovať performatívne umenie, rozoberáme tematiku dokumentácie (živé dianie verzus médium záznamu vo výstavnom priestore), skúmame koncepcie výstav premenlivých v čase.

NARATÍV -  termínom označujeme kurátorské projekty problematizujúce aktuálne spoločenské témy. Pojem zahŕňa spôsoby konštruovania výstavy ako príbehovej štruktúry na základe práce so zbierkovými predmetmi alebo dielami súčasného umenia. V tomto prípade je výstava chápaná ako rámec pre revíziu zlomových historických období, spoločenských stereotypov, politicky orientovaných tém a udalostí.

DISPOZITÍVom označujeme analýzu materiálových, psychologických a fyziologických podmienok vo vzťahu dielo-divák*čka. Pod dispozitívom rozumieme rôznorodé prístupy, ktorými je artefakt predkladaný divákovi*čke vrátane komunikačného dizajnu a výstavnej architektúry ako spôsobom utvárania pohľadu. Architektúra výstavy sa v posledných rokoch dostáva stále viac do popredia ako rám pre expozíciu, dokonca sa využíva ako súčasť umeleckého diela.

Prostredníctvom týchto konceptov sa pokúsime nahliadnuť a predostrieť aspoň niektoré z dôležitých myšlienkových prúdov, ktoré formujú prácu na pôde kurátorstva a kritickej reflexie výstav. Vyústením konferencie bude vydanie kolektívnej publikácie s vybranými štúdiami k problematike súčasného myslenia o kurátorstve a výstavách v širokom spektre zastúpených pozícií.

 


Miesto konania:

  • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 


 

Za organizátorov: doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD., Mgr. Ján Kralovič, PhD.

 

Konferencia bude realizovaná z grantu Kega 001VŠVU-4/2022 Súčasné myslenie o výstavách a kurátorstve