Obhajoby dizertačných prác

Pozývame vás na obhajobu dizertačných prác Romana Mackoviča, Pavla Bálika, Kristíny Gumulák Rypákovej, Henriety Tholt a Gabriely Kisovej

Mgr. art. Roman Mackovič

Dizajn vizuálnej komunikácie v procese vzdelávania.

Užívateľské rozhranie – fyzická interakcia s digitálnym prostredím

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe dizajn, študijný odbor umenie sa bude konať dňa  14. 8. 2020 o 9.30 na VŠVU, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava, miestnosť H-135

Mgr. art. Pavol Bálik

Typolexikon. Lexikon typografie on-line

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe dizajn, študijný odbor umenie sa bude konať dňa  14. 8. 2020 o 11.00 na VŠVU, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava, miestnosť H-135

Mag. arch. Kristína Gumulák Rypáková

Ná/s+r0j pa++ern0v. Ne/matematické prototypy a typológie

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe architektonická tvorba, študijný odbor umenie sa bude konať dňa  19. 8. 2020 o 10.00 na VŠVU, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava, miestnosť H-135

Mgr. art. Henrieta Tholt

Folklorizácia v súčasnej textilnej tvorbe

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe dizajn, študijný odbor umenie sa bude konať dňa  20. 8. 2020 o 11.00 na VŠVU, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava, miestnosť D-138

Mgr. Gabriela Kisová, M.A.

Umelec v hlavnej úlohe.

Mediálna reprezentácia kreatívneho tvorcu v slovenskom dokumentárnom filme na pozadí spoločenských zmien od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry, študijný odbor vedy o umení a kultúre sa bude konať dňa  25. 8. 2020 o 11.00 na VŠVU, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava, miestnosť H-135