Obhajoba dizertačnej práce

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe výtvarné umenie študijný odbor umenie

Mgr. art. Zuzana Pustaiová

Jeden deň každý deň / Rodinné exhibície

Termín: 20. január 2022 o 13.00

Prezentácia v galérii HotDock, Topoľčianska 12, 851 05 Bratislava.

Komisia pre obhajobu po prezentácii v galérii zasadá na VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18, č. dv. H-135.