Koncept ľahkých konštrukcií z pohľadu hľadania novej formy pre architektov a dizajnérov

Ľahké konštrukcie predstavujú jednu z populárnych architektonických foriem dnešného staviteľstva a dizajnu. Oslovujú predovšetkým svojim netradičným riešením a výnimočným tvarom.

Ľahké konštrukcie predstavujú jednu z populárnych architektonických foriem dnešného staviteľstva a dizajnu. Oslovujú predovšetkým svojim netradičným riešením a výnimočným tvarom.

Koncept ľahkých konštrukcií je mimoriadne zaujímavý pre potreby architektov alebo dizajnérov z pohľadu hľadania formy (Form Finding). K hlavným plusom ľahkých konštrukcií patrí ich ľahkosť, vzdušnosť a obrovská flexibilita. Oproti tradičným konvenčným konštrukciám umožňujú jednoduchšie prekrytie veľkých rozpätí s minimálnym množstvom podporných prvkov. Ďalšou významnou výhodou je ich dizajnová variabilita, ktorá poskytuje takmer neobmedzené možnosti pre hľadanie originálnych a elegantných foriem.

Hlavné ciele nášho projektu môžeme zhrnúť do nasledovných bodov:

  • zorientovať sa v problematike navrhovania a realizácie ľahkých konštrukcií a nadviazať v tejto oblasti medzinárodnú spoluprácu,
  • vytvoriť špecializované výučbové a konzultačné stredisko pre študentov aj odbornú verejnosť so zameraním na činnosti spojené so správnym navrhovaním a realizáciou ľahkých konštrukcií,
  • prezentovať dosiahnuté výsledky pracoviska na miestnych aj medzinárodných konferenciách a workshopoch, ako aj prostredníctvom online výstupov a organizovať podujatia s účasťou špičkových odborníkov v danej oblasti,
  • zostaviť knižnú publikáciu z problematiky ľahkých konštrukcií pre študentov aj odborníkov.

Projekt č. 002VŠVU-4/2019

Typ:

MŠVVaŠ SR, KEGA, Komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia

Zodpovedný riešiteľ:

doc. Ing. Sabah Shawkat, PhD.

Riešiteľský kolektív:

Ing. Mgr. art. Richard Schlesinger PhD., Mgr. art. Tomáš Augustín (doktorand)

Obdobie:

2019 – 2020