Poradenstvo pre študentov VŠVU ohľadom témy Inštitucionálna prevádzka, trh s umením a cenotvorba - už tento štvrtok

Prostredníctvom Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU v Bratislave máme možnosť poskytnúť bezplatné poradenstvo pre študentov VŠVU, ktorého obsah sa týka rôznych aspektov uplatnenia umelca, dizajnéra, úžitkového umelca v odbornej a komerčnej praxi. Sledujte svoje školské e-mailové adresy.

 


 

Vo svete umenia je ohodnotenie a nacenenie svojho diela pálčivou témou, ktorá sa nezvykne vyučovať na školách, nemá jasne stanovené podmienky, a tak k nej väčšina pristupuje po svojom. Niektorí používajú vzorce, iné sa inšpirujú predanými dielami iných autorov a autoriek, zvyšok nasleduje inštrukcie inštitúcií a galérií. 

Ako však cenotvorba v skutočnosti funguje na poli (slovenského) výtvarného umenia? Existuje ten jeden správny a čarovný vzorec, ktorý sa dá aplikovať na všetky umelecké diela? Podporné a poradenské centrum VŠVU pripravilo pre naše študentky a študentov poradenský cyklus v oblasti výtvarného umenia, ktorý sa na túto problematiku pozrie z viacerých strán. O svojich skúsenostiach s ohodnocovaním diel, ale aj s trhom s umením a inštitucionálnou prevádzkou prídu porozprávať odborníčky z rôznych prostredí, ako napríklad aukčná spoločnosť, súkromná galéria, investičné poradenstvo a regionálna galéria. Cyklus uzavrie výtvarná umelkyňa so skúsenosťami so súkromnou galériou, vystavovaním, ale aj grantmi a nezávislou činnosťou. 

 


Konzultovať a zdieľať skúsenosti budete môcť s nasledujúcimi osobnosťami:

 

Nina Gažovičová

10.11.2022 v SOGA

študovala vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a filmovú vedu – teóriu a dejiny filmu na Vysokej škole múzických umení. Bola doktorandkou na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (téma trh a umenie), dizertačnú prácu úspešne obhájila roku 2013. Od roku 1999 je zamestnankyňou Aukčnej spoločnosti SOGA, kde pôsobí ako zostavovateľka samostatných aukcií súčasného slovenského umenia a interná licitátorka.

Gabriela Kisová

teoretička umenia a kurátorka. Od roku 2008 do roku 2019 pôsobila v galérii Krokus v Bratislave ako jej riaditeľka a hlavná kurátorka. Vydala viacero publikácií o výtvarnom umení a pedagogicky pôsobila na VŠVU a na FUTU Košice. 

Ľudmila Kasaj Poláčková

vedúca umenovedného oddelenia a zástupkyňa riaditeľa, vedecko-výskumná pracovníčka, kurátorka výstav a zbierok. Študovala Dejiny a teóriu umenia na Trnavskej univerzite v Trnave (2002 – 2007). V súčasnosti organizačne zabezpečuje v galérii chod umenovedného oddelenia v spolupráci s ostatnými spolupracovníkmi. Zabezpečuje tvorbu zbierok, výskumu, odborného spracovania a vedeckého zhodnocovania galerijných zbierok. Vytvára koncepciu akvizičnej činnosti galérie.

Ivana Moncoľová

študovala Dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite. Doktorandské štúdium zavŕšila v roku 2016 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na tému „premeny umeleckého autorstva“. Texty o umení publikuje od roku 1998 v odborných, ako aj v masových médiách. Kurátorsky pripravila niekoľko výstav súčasných autorov a autoriek.

Katarína Poliačiková

pôsobí ako vizuálna umelkyňa na slovenskej i medzinárodnej scéne už viac než desaťročie. Rovnaké obdobie ju zastupuje súkromná pražská galéria Jiri Svestka Gallery. Okrem toho má skúsenosť so spoluprácou s nezávislými galériami, rôznymi štátnymi inštitúciami, rezidenčnými pobytmi, ako i získavaním grantov na podporu vlastnej tvorby.