Dohoda o spolupráci s Galériou mesta Bratislavy

Dohoda deklaruje spoluprácu medzi Galériou mesta Bratislavy a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Predmetom tejto dohody je záväzok zmluvných strán spolupracovať pri všestrannom rozvoji mesta v oblasti umenia, verejného priestoru a zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja mesta a jeho zdrojov, zvýšení kvality života jeho obyvateľov a dosahovaní plného potenciálu Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky.

Celé znenie dohody

Dohoda o spolupráci VŠVU a GMBZIP, 1.15 MB