Budúcnosť dnes

Nová gramotnosť v oblasti CNC a 3D technológií v rámci výskumu vplyvu na umeleckú komunitu.

 Projekt Budúcnosť dnes („FUTURE TODAY“) svojim záberom „akceleruje“ už započatý nie len slovenský, ale celoeurópsky trend v digitalizácii sféry školstva a bežného života. Projekt cez vytvorenú platformu sleduje kooperáciu vedy a umenia, technológie a umenia a jej aplikácie v rámci školstva. Ide do veľkej miery o využitie spontánneho záujmu mladej generácie študentov o digitálne technológie, ktoré sa prirodzene stali súčasťou ich života už od ranného veku (v tejto súvislosti môžeme hovoriť o novej gramotnosti). Aj napriek snahe udržať tradície v klasickej výuke umeleckého školstva a následnom výskume, je našou povinnosťou hľadať logické a progresívne prepojenia v ideách i samotnej tvorbe diel.

Na základe podrobnejšej analýzy pozitívnych a negatívnych dopadov takejto transformácie je možné hľadať riešenia nielen pre oblasť umenia alebo umeleckého školstva. Je možné zasiahnuť oblasť napríklad ekológie alebo paradoxne deceleráciu (spomalenie) celej spoločnosti vzhľadom na získaný voľný čas.

Nemecká politička Andrea Nahles (SPD) nedávno vo svojom prejave označila súčasný svet ako „Turbodigitálny“, ktorý ignoruje solidaritu. V našom projekte sa ale snažíme naopak vidieť a hľadať východiská ako využiť daný stav v prospech pozitívneho vývoja, a to nie len v kreatívnej oblasti.

Projekt Budúcnosť dnes („FUTURE TODAY“) má charakter výskumnej úlohy v rámci kreatívneho zamerania naprieč viacerými vizuálnymi médiami a zahŕňa spoluprácu poslucháčov vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia.

Projekt č. 006VŠVU-4/2019

Typ:

MŠVVaŠ SR, KEGA, Komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia

Zodpovedný riešiteľ:

prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský

Riešiteľský kolektív:

Mgr. art. Mira Podmanická, ArtD., Mgr. art. Richard Keťko, Mgr. art. Juraj Rattaj (doktorand), Mgr. art. Lucia Čarnecká (doktorandka)

Obdobie:

2019 – 2021