Ateliér Art dizajn v kontexte kultúrnych a ekonomických štruktúr

Základnou myšlienkou projektu je iniciatíva na prepojenie činnosti ateliéru Art dizajn na VŠVU s reálnym kultúrnym a ekonomickým prostredím zameraným na oblasť galérií, zberateľov, múzeí, obchodov, designshopov, či kultúrnych inštitúcií vo verejnom a súkromnom sektore doma i v zahraničí.

Projekt reaguje na nutnosť prepojenia akademického prostredia s praxou. Zdôrazňuje to, že práca dizajnéra najmä v oblasti autorského dizajnu nekonči vytvorením diela, ale je súčasťou komplexného procesu dizajnérskej profesie zahrňujúcej schopnosť porozumenia princípom trhu s umením a dizajnom.

Zámerom projektu, je integrácia procesov a výsledkov vzdelávania do schém reálneho prostredia dizajnérskej profesie v danej oblasti. Riešiteľský tím preto v rámci projektu počíta s vytvorením platformy, ktorá umožní študentom vstup na reálny trh s dizajnom a umením. Projekt v prvom kroku plánuje vytvorenie vlastného realizačného pracoviska slúžiaceho pre potreby tvorby diel na pôde ateliéru. Tie budú následne predmetom vytvárania potrebnej infraštruktúry a výsledky práce v ateliéri budú zúročené v rámci vonkajšieho kultúrneho a komerčného prostredia.

Integrácia daného procesu do bežnej pedagogickej praxe študentom zabezpečí priame využitie nadobudnutých vedomostí pri realizácii, prezentácií, či propagácií ich práce už počas štúdia. To má zásadný význam pre ich budúce uplatnenie.

Počas realizácie projektu je naplánovaná séria prednášok, workshopov a diskusií k danej problematike ako aj verejné prezentácie získaných poznatkov.

Cieľom projektu je zvýšenie kvality výuky v ateliéry Art dizajnu na VŠVU a prepájanie jednotlivých oblastí spoločnosti, ktoré môžu viesť k zvýšenému záujmu o oblasť autorského dizajnu. Tá napriek svojmu zásadnému významu pre formovanie dizajnérskej scény, na rozdiel od okolitých krajín u nás len nesmelo presahuje hranice akademického prostredia smerom k širokej verejnosti.

Projekt č. 006VŠVU-4/2018

Typ:

MŠVVaŠ SR, KEGA, Komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia

Zodpovedný riešiteľ:

Mgr. art. Ing. Marián Laššák, ArtD.

Riešiteľský kolektív:

doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová, Mgr. art. Peter Zelman, Mgr. Naďa Kančevová PhD., Mgr. art. Martin Franzen (doktorand)

Obdobie:

2018 – 2020