Tomáš Moranský – There There

Tomáš Moravanský v súčasnosti pôsobí ako doktorand na Fakulte výtvarných umení v Brne v rámci Katedry teórie a dejín umenia pod vedením Václava Magida.

Galéria Medium, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava


Vyjadruje sa prostredníctvom širokého mediálneho a výrazového spektra, komplikovanými súvetiami zloženými z odbornejších slov, s pozornosťou k špecifickým vplyvom a usporiadaniam kultúrno-spoločenského priestoru a vo vzťahu k pohybu a post-tanečnej choreografii.

Jeho tvorbu sprevádzajú kriticko-analytické reflexie, štandardne s oporou v kritickej teórii, sociológii či psychológii. Medzi výrazné východiská patrí napr. lacanovská psychoanalýza či fascinácia evolučnou biológiou. V súčasnosti sa v rámci svojho dlhodobého výskumu (post-tanca a choreografie ideologického priestoru) zameriava na problematiku poverčivosti, porúch pozornosti a tribalizmu.

Tvorí na poli galerijných inštalácií, performance, intervencií do verejného priestoru, pohyblivého obrazu, zvuku, hudobnej produkcie (projekt Panáčik), predstavení súčasného tanca a dramaturgie. Ku svojej práci, i k celkovej umeleckej inštitúcii, pristupuje s humorom, no zároveň si od nich udržiava častokrát ironický odstup. Napriek tomu patrí k najaktívnejším tvorcom na súčasnej umeleckej scéne, čo v podstate nič neznamená.

Diváci*čky, návštevníci*čky a poslucháči*ky Moravanského projektov sa v prostredí s dielom stávajú prirodzene jeho aktivizujúcou premennou a súčasťou. Ich ne/prítomnosť v situácii zároveň dielo pomáha rozprávať, lepšie povedané „rozširovať“ prostredníctvom dočasných priestorových korešpondencií, zážitkov a skúseností. Autor vytvára prostredia v ktorých dochádza k situáciám zvýraznenia nánosov subjektívnych skúseností návštevníka*čky, spoločenských zvykov a osobnostných paradigiem. Deje sa tak v reakcii na priestorové usporiadania, základný tematický a estetický rámec, tzn. zápletku. Vďaka týmto pozorovaniam sa dielo môže naďalej posúvať a stať sa médiom reflektujúcim reality žitého marazmu a jedného dňa tak potenciálne intelektuálne konkurovať službám ako Netflix.

THERE THERE je ďalším zo série projektov, v ktorých spomínaný autor spracúva motív skutočného priestoru ako priestoru virtuálneho – konceptualizáciou videoherných a choreografických princípov. Jeho cieľom je odkrývanie ideologických vplyvov interpelujúcich telo subjektu. Využíva fyzické usporiadanie miesta, na základe ktorého buduje choreopolitický systém. Ten podnecuje človeka k interakcii akoby v otvorenom svete počítačovej hry – RPG (role-playing game) simulácie, ktorú je možné hrať donekonečna. Interaktívne zložky sú tu redukované iba na základné podmienky pre rozpoznávanie priestoru s pridanými výstavnými prvkami.


Tomáš Moravanský je súčasťou a zároveň dramaturgom medziodborového zoskupenia ľudí INSTITUT INSTITUT, pre ktorých byť súčasťou kolektívu nie je prirodzene komfortným stavom. www.institutinstitut.com


Počas celého večera v rámci zahájenia výstavy bude prebiehať performance.


Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj. Projekt finančne podporila FaVU v Brne. Mediálnym partnerom Galérie MEDIUM je portál Artalk.cz.