Aurel Fábri: MIESTO, IMPRESIA, ATMOSFÉRA

Pozývame Vás na výstavu architektonickej kresby niekdajšieho absolventa VŠVU, Aurela Fábriho, *1958, v Galérii architektúry Spolku architektov Slovenska

Kde:

Kedy:

  • Trvanie výstavy:

    • od 2.5.2023 do 26.5.2023
    • otvorená pre verejnosť v pondelok, utorok a piatok v čase od 11:00 do 16:00

 


Kurátor: Marián Zervan

 


Aurel Fábri: Architektonická kresba

Kresby  Aurela Fábriho (1958) by sa patrilo preskúmať historicky, formovo, ikonograficky, žánrovo a technicko-technologicky. Zistili by sme, že kresbe sa začal venovať ešte počas štúdii na Vysokej škole výtvarných umení, kde diplomoval u profesora Rastislava Janáka a pokračuje v nej dodnes. Spočiatku išlo o kresby ceruzou a neskôr tušom a čínskymi fixami. Vždy išlo o kresby na papieri rôznych kvalít, ktoré využíva, ale aj necháva vyznieť. Kresba vzniká na bielom pozadí a jej rámcovanie sa mení od detailov po celky: od halúzky po detaily domu, celky rozmanitých kultúrnych a prírodných prostredí až po panorámy či siluety miest. Vo väčšine prípadov je aktuálnym záznamom plenérovej situácie a cítime, že v nej ide o zachytenie neopakovateľného okamihu, uzretia, ktoré kresba dodáva nezávislosť, ale prostredníctvom nej jej autor aj spoznáva ústrojné konštitutívne  siločiary génia loci navštívenej a zvolenej prírodnej či mestskej krajiny. Kresba narába tak s líniami, bodmi a plochami, ktoré oscilujú medzi definovaním tvarov a hľadaním neopakovateľnej nálady. Cítime z nej tak poučenie z čínskej tradície a akvarelu, ale aj slovenskej realistickej kresby. Jej ikonografia je daná zobrazovaním skutočných architektúr a prostredí, a nie fiktívnych či konceptuálnych miest. Človek v nej niekedy celkom absentuje, alebo je prítomný v mierke dokresľujúcej kolorit. Preto možno hovoriť o Fábriho kresbe ako architektonickej, hoci najpresvedčivejšie sa stáva architektonickou zvládnutím priestorových plánov a  priestorových celkov. Nie je to však nikdy technická architektonická kresba, nakoľko je jej ambíciou neopakovateľnosť okamihu v dvojakom zmysle: tak v zachytení nálady ako aj časom spracovania. Preto sa pohybuje na hraniciach grafického a maliarského prejavu.

Výstava je výberom z veľkého a mnohotvárneho repertoáru Fábriho kresieb. Nejde o výstavu retrospektívnu, ale skôr predstavuje rozmanité línie jeho kresby. Výber je  rozdelený a rozvrhnutý do troch priestorov, ktorými momentálne disponuje Spolok slovenských architektov. Každá z miestností je viazaná na základné zložky Fábriho kresby, ktoré pomenúvame ako miesto, impresia a atmosféra. V každej z miestností sú predstavené kresby z rozmanitých období a z odlišných prostredí, aby mohol vzniknúť dialóg, ktorého ústrednou témou je jedna z troch zložiek.

Miesto je na prvý pohľad určujúce. Fábriho kresby sú záznamom jeho putovaní a zastavení. V tomto zmysle pripomínajú pútnické denníky, denníky maliarov či architektov. Miesto je však viac ako prostý motív čí téma. Fábri je presvedčený, že mu nevdojak vrastá do duše a ovládne jeho ruku, že prerastá do jeho kreslenia. A práve tieto okamihy prerastania kresby a miesta, ich vzájomná diferenciácia sú jedným zo zameraní tejto výstavy.

K ďalším nesporne patrí impresia, náhly a prenikavý dojem vonkajšieho i architektonizovaného sveta v jeho premenlivosti a určitej neurčitosti. Kresba vtedy nadobúda charakteristický synkopicky rytmus bodov a líniových skratiek zdanlivo nezávislých od miesta. Kresebné gesto ešte len okom a rukou ohmatáva miesto, otvára sa mu a prijíma jeho impulzy, aby vzápätí objavilo jeho neopakovateľné trvanie.

A práve to možno pomenovať ako atmosféra. Nie je to subjektívny zážitok, ale niečo, čím nás krajina oslovuje, aby sme vstúpili do jej architektoniky. Vtedy sa kresba stáva maliarskou či presnejšie akvarelovou presne v tom zmysle ako sa trvanie kocky cukru vyjadruje časom jej rozpúšťania.

Napokon je tu niečo, čo dáva týmto trom zložkám zmysel a tým je biele neurčité prázdno, ktoré nie je a nemôže byť len nedefinovaným pozadím, je naopak prúdiacou energiou prenikajúcou všetkými smermi a vrstvami kresby.

--

Koncept výstavy spolu s textom bol vypracovaný kurátorom, Mariánom Zervanom.

 


 

Aurel Fábri Architektonická kresba - plagát