Webináre SAIA: spolupráca Rakúsko-Slovensko 30.1., 7.2., 22.2.

Zahraničné oddelenie VŠVU a Podporné a poradenské centrum odporúčajú do pozornosti študentov*tiek aj pedagógov*ičiek webináre SAIA, týkajúce sa predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu so zameraním na Rakúsko.

 

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu. Zároveň by sme Vás radi informovali, že bližšie informácie k aktuálnej výzve budú prezentované na...

Webinároch SAIA:

 • RAKÚSKO - štipendiá a granty na výskumné pobyty a projektovú spoluprácu

 • RAKÚSKO - štipendiá pre študentov a doktorandov na študijné a výskumné pobyty

 • RAKÚSKO - štipendiá na letné jazykové kurzy v Rakúsku pre študentov a doktorandov

 


Bližšie informácie

Kategórie štipendií:

Záujemcovia o štipendijné pobyty v Rakúsku sa môžu uchádzať v nasledujúcich kategóriách:

 • Štipendiá Akcie pre študentov 2. stupňa VŠ na vypracovanie diplomovej práce (1 250 eur/mesiac),
 • Výskumné štipendiá Akcie pre doktorandov (1 250 eur/mesiac),
 • Výskumné štipendiá Akcie pre vedeckých a pedagogických pracovníkov do 10 rokov od ukončenia PhD. / nehabilitovaní (1 400 eur/mesiac).
 • Štipendiá Akcie na letné jazykové školy - o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2024 môžu uchádzať študenti a doktorandi z humanitných vied a umenia: historické vedy a archeológia, filologické a literárne vedy, filozofické vedy, etika, religionistika a teologické vedy, vedy o umení a ostatné odbory humanitných vied (štipendium pokrýva kurzovné, ubytovanie a štipendium 750 eur).
  • Základný harmonogram tejto výzvy je:

   • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2024
   • Výber štipendistov: koncom apríla
   • Nástup na pobyt: najskôr tri mesiace od termínu uzávierky
 • Štipendiá: Akcie na krátkodobé pobyty v dĺžke 1 – 3 dni (90 eur/deň)
  • v tejto kategórii sa prijímajú žiadosti priebežne.

 

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi, vedeckí a pedagogickí pracovníci zo štátnych, verejných alebo súkromných  vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

 

Štipendiá SAIA Rakúsko Slovensko jar 2024PDF, 952 KB

 


V rámci projektovej spolupráce

Je sa možno uchádzať v nasledujúcej kategórii:

 • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup), pričom musia byť tieto projekty v súlade s cieľmi Akcie (max. 6 000 EUR na rok - 12 po sebe nasledujúcich mesiacov).
  • Základný harmonogram tejto výzvy je:

   • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2024
   • Schvaľovanie projektov: koncom apríla
   • Začiatok realizácie projektov: najskôr štyri mesiace od termínu uzávierky

 

Projekty SAIA Rakúsko Slovensko jar 2024PDF, 1.28 MB

 


Ďalšie podrobnosti

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk, pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku.