Výstava Diplomových Prác Katedry Intermédií 2019: The Perfectly Antonomous Human

Ďuri Mydla a Krajči Stanislav v spolupráci s Lýdiou Ondrušovou

Ďuri Mydla a Krajči Stanislav

Začiatok lecture-performance o 18:00

Stanislav Krajči a Juraj Mydla sú študenti posledného ročníka magisterského stupňa na katedre Intermédií Vysokej školy výtvarných umení v ateliéri “IN” pod vedením Ilony Németh s odbornou asistenciou Andráša Csefalvaya. Vo svojich teoretických prácach ”Tradície superhrdinov - starostlivosť a únava” a “Ako stavať dom na piesku” individuálnym spôsobom uvažujú nad novými formami kolektívnej, multiplicitnej identity. 

Krajči sa snaží cez antropologický pohľad skúmať do akej miery zasahuje “autenticita jednotlivca / osobná mytológia” práve do utvárania kolektívneho vedomia a zodpovednosti. 

Mydla poukazuje na vyprázdnenosť pojmu stability, kde cez špekulatívno-analalytický text búra predstavu pevných determinizmov a základov ako sociálneho konštruktu, ktorý svojou afektivitou skôr ponúka dezilúziu.

Spoločný prienik nachádzajú v performatívnej prednáške - monodráme The Perfectly Autonomous Human zaoberajúcej sa uvedomovaním si scitlivovania ega jednotlivca v kolektívnej identite, kedy sa autenticita indivídua stáva súborom náhodného vzorca rôznych dejov v rizomatickom svete. Kľúčové sú pre nich aspekty starostlivosti, samoty v kontexte krízy spojenia, afirmatívnejšieho vnímania inakosti, stávania sa a snahy o udržateľnosť cez nomadickú teóriu a prinášanie aktívnosti do aktivizmu v kolektívoch. 

#Affirmation #Rhizome #BecomingWater

Stanislav Krajči (1993) 
Bakalársky stupeň štúdia absolvoval na katedre grafiky v Ateliéri voľnej grafiky u prof. R. Jančoviča. V magisterskom štúdium pokračoval na katedre intermédií v ateliéri “IN” pod vedením prof. Ilony Németh. Fokus jeho tvorby sa vyznačuje autentickosťou o sprostredkovanie skúmanej oblasti alebo vedeckého faktu, s dôrazom na interpretáciu cez osobnú skúsenosť. Vyskytuje sa u neho aktívny záujem o technológie a výskum, ako faktorov ovplyvňujúcich naše myslenie a vnímanie sveta. Intermediálny a performatívny formát využíva ako nástroj na interaktivitu s divákom, ktorého nabáda k participácií s dielom. V súčasnosti pôsobí v umeleckom kolektíve Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje, vízií Stojíme pri kultúre, spolupodiela sa na dramaturgii a kurátorsky zastrešuje komunitné a kultúrne centrum Kalab. 

Juraj Mydla (1994) 
Bakalársky stupeň absolvoval v ateliéri “IN” u prof. Ilony Németh, kde momentálne ukončuje magisterské štúdium. V dielach sa analytickým prístupom kontinuálne venuje “znesamozrejmovaniu” - problematike spoločensky ustálených determinizmov v jazyku, princípu ustálenej kategorizácie a tématike hierarchizácie. Aplikáciu iluzívnych prvkov vizuálov v intermediálnej tvorbe zasádza do teoretického a filozofického ukotvenia. Aktívne narába s textom, performativitou a spektakularitou ako primárne čitateľnými prvkami v projektoch, najmä v oblasti performance , divadla a videoartu. Príznačná je pre neho práca vo viacerých kolektívoch, je napríklad členom otvoreného umeleckého zoskupenia Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje, asfd divadlo ašttnnkorazd fildj, vízie Stojíme pri kultúre, spolupodiela sa na organizácií multižánrového festivalu Medzihmla a popri tom pravidelne participuje na ďalších kolaboratívnych projektoch a dielach vizuálnych a divadelných umelcov.

Nina Vidovencová

https://intermedia.vsvu.sk/
_______________
Výstava je nadväzujúca na event: 
https://www.facebook.com/events/439948666829442/

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia