Večerné kreatívne kurzy

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, kabinet kresby, organizuje v termíne od 19. februára do 13. mája 2020 Večerné kreatívne kurzy

Večerné kreatívne kurzy 2018

Rozsah kurzu

 • 10 krát po 3 až 4 vyučovacie hodiny jedenkrát týždenne 

Miesto a čas konania kurzu:

 • VŠVU, Koceľova 23, Bratislava
 • každú stredu od 17.00 do 21.00. Prísť môžete buď o 17.00, alebo o 18.00. hodine.

Obsah kurzu:

 • obsahom kurzu je zobrazovanie a výtvarné spracovanie predlohy a modelu prostriedkami maľby.
 • zabezpečený je model, základné vybavenie a materiál.

Prihlasovanie:

 • na kurz je možné sa prihlásiť aj počas trvania celého kurzu. Absolvovať je možné aj samostatné 3 až 4 hodinové celky.
 • svoje prihlášky posielajte na mailovú adresu: 
 • v prihláške uveďte: meno, priezvisko, adresu, telefonický kontakt. 
 • potvrdenie o zaplatení je treba najneskôr týždeň pred začatím kurzu uhradiť a zaslať výpis o prevode na uvedenú adresu.
 • vrátenie peňazí je možné len z vážnych dôvodov a ak tak účastník učiní po absolvovaní 1. dňa kurzu, ktoré mu bude odrátané. Z iných dôvodov peniaze nevraciame.
 • sumu je potrebné uhradiť po zaslaní prihlášky bankovým prevodom na účet:

Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
7000077739/8180
Štátna pokladnica
IBAN:SK59 8180 0000 0070 0007 7739
VS: 590020
Správa pre prijímateľa: meno uchádzača 

Cena kurzu:

 • cena jednej hodiny (60 minút) – 5,50 €
 • cena celého kurzu – 212 € po 4 hodiny alebo 165 € po 3 hodiny týždenne.

Začatie kurzu je podmienené jeho naplnením. V prípade že sa kurz nenaplní dostatočným počtom záujemcov, VŠVU si vyhradzuje právo kurz zrušiť a poukázané platby vrátiť uchádzačom.

Všetky podrobnosti a informácie k individuálnym požiadavkám sa dozviete priebežne na adrese