Večerné kreatívne kurzy figurálnej kresby a maľby (október - december)

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, kabinet kresby, organizuje v termíne od októbra – do decembra 2022 večerné kreatívne kurzy. 30 hodín figurálnej kresby a maľby (10 krát po 3vyučovacie hodiny ).


 

Cena kurzu je 170€

 


 

"Základným obsahom kurzu je zobrazovanie a výtvarné spracovanie predlohy a modelu prostriedkami kresby a maľby. Okrem toho venujeme pozornosť aj osobným výtvarným požiadavkám záujemcov. Na kurz je možné sa prihlásiť počas trvania celého kurzu. Zabezpečený je model, základné vybavenie a materiál."

 


Večerné kreatívne kurzy 2015 – Koceľova

Miesto kurzu: VŠVU, Koceľova 23, Bratislava.


 

Informácie o konkrétnych termínoch sa spresnia na základe požiadaviek uchádzačov. Všetky podrobnosti sa dozviete priebežne na priloženej adrese.

Svoje prihlášky posielajte na mailovú adresu

V prihláške uveďte: meno, priezvisko, adresu, telefonický kontakt.

 


Na začiatku hodiny je potrebné sa preukázať potvrdením o zaplatení kurzu, alebo zaslaním výpisu na uvedenú adresu najneskôr týždeň pred začatím kurzu. Záujemca má zaistené miesto až po doručení dokladu o platbe.

Vrátenie peňazí je možné len z vážnych dôvodov a ak tak účastník učiní po absolvovaní 1. dňa kurzu, ktoré mu bude odrátané.

 

 

Sumu je potrebné uhradiť po zaslaní prihlášky bankovým prevodom na účet:

 

•    Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
•    7000077739/8180
•    IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 7739
•    Štátna pokladnica
•    VS: 590020
•    Správa pre prijímateľa: meno uchádzača

 

V prípade že sa kurz nenaplní dostatočným počtom záujemcov, VŠVU si vyhradzuje právo kurz zrušiť a poukázané platby vrátiť uchádzačom.