The Shape of Future Earth: Stable, Unstable, and Metastable

The Július Koller Society a Digitálne umenia VŠVU srdečne pozývajú na jednodňové sympózium The Shape of Future Earth: Stable, Unstable, and Metastable v Novej Cvernovke v stredu 23. novembra od 17.00 hod

Nová Cvernovka, Bratislava


Účastníci a prezentácie:

Reza Negarestani, Enda O’Riordan, Olexii Kuchanskyi, Sashko Protyah, András Cséfalvay & Lukáš Likavčan

Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku.


The Shape of Future Earth: Stable, Unstable, and Metastable je jednodňové sympózium o budúcnosti planéty nielen v geologickom, ale aj spoločenskom, politickom a umeleckom rámci. Tektonické pohyby, erózie a erupcie budú nevyhnutne určovať tvar budúcej Zeme v tom najdoslovnejšom zmysle, niekedy spôsobom, ktorý dokážeme ovplyvniť, inokedy takým, ktorý ovplyvniť nedokážeme. Obmedziť naše premýšľanie o Zemi len na tieto otázky by však znamenalo vnímať ju ako objekt, kde ľudské bytosti iba prebývajú a o ktorom vieme, že naň máme striktne obmedzený vplyv. Naopak by sme sa ale nemali posunúť ani k záveru, že ľudské bytosti majú nad budúcou podobou Zeme absolútnu kontrolu, ani k špekuláciám o vytvorení umelého obrazu Zeme Budúcnosti, miesta, ktoré by bolo celé navrhnuté na základe ľudskej predstavivosti. To, čím Zem je a bude, sa môže vždy v niektorom rozmere nachádzať za hranicou našich pokusov reprezentovať ju. Stvárňovať a chápať svet, a vlastne chápať ako Zem, prítomná a budúca, existuje na základe našej reprezentácie, je dôležité cvičenie, o ktoré má cenu sa pokúšať hoci vieme, že sú tieto reprezentácie neúplné. "The Shape of Future Earth" preto chce, aby sme sa snažili predstaviť si budúcnosť Zeme, ale aj kriticky zhodnotili to, ako si ju reprezentujeme vo vzťahu k jej prítomnosti a budúcnosti. Zem v tomto zmysle nie je ani nejaký tajuplný objekt mimo hraníc ľudského chápania, ani produkt ľudskej obrazotvornosti či inteligentného dizajnu, ktorý by presne zodpovedal predstavám, ktoré o nej máme. Zem nie je iba "prírodná sila", nie je to ani množina skontštruovaných objektov, ktoré sa nachádzajú na jej povrchu. Keď sa pokúšame zodpovedať otázku budúcej Zeme, nejde o snahu uhádnuť trajektóriu vývoja z terajšieho stavu vecí, ide o to, brať vážne predpoklad, že ako myslitelia, umelci a zástupcovia iných disciplín máme stálu úlohu a zodpovednosť snažiť sa jej podobu určiť. Cieľom pritom nie je predložiť konečné, hotové vyobrazenie, ale zúčastniť sa, všetci svojim spôsobom, na snahe navrhnúť a realizovať vlastnú víziu toho, ako by mala Zem budúcnosti vyzerať.

V rámci sympózia sa pokúsime nájsť odpovede na určité aspekty otázky o tom, aká by mala byť podoba Zeme budúcnosti. Nepredložíme vyčerpávajúcu topológiu budúcnosti sveta, vynasnažíme sa ale prostredníctvom rôznych diskusií a umeleckých intervencií opísať, predvídať a vysloviť niektoré spôsoby jeho možnej budúcej existencie a toho, ako by sme sa k nim mohli dostať. Sympózium bude interdisciplinárne, s vystúpeniami vybraných účastníkov, premietaním filmu a umeleckou prezentáciou.


 

Viac informácií nájdete na stránkách The Július Koller Society.