Smoke and Mirrors

Výstava pri príležitosti 30. výročia založenia katedry fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Vystavujúci/e: Eva Benková, Leontína Berková, Tomáš Agát Błonski, Petra Cepková, Iva Durkáčová, Martin Frič, Romana Halgošová, Anna Horčinová, Peter Huba, Dominika Jackuliaková, Jakub Jančo, Andrea Juneková, Ján Kekeli, Zuzana Kmeťová, Robo Kočan, Deana Kolenčíková, Ľuboš Kotlár, Dominika Ličková, Maija Laurinen, Matej Longauer, Lenka Lindák Lukačovičová, Paula Malinowska, Kvet Nguyen, Ingrid Patočková, Silvia Saparová, Magda Stanová, Ján Šipöcz, Filip Vančo

Kurátorský tím: Ema Hesterová, Oksana Hoshko, Barbora Komarová, Ľuboš Kotlár, Miroslava Urbanová

Koordinácia a logistika: doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanović, ArtD.

Architektonické riešenie a vizuálna identita: Lucia Gandelová, Adriana Mišková, Doris Sisková, Jakub Tóth

V spolupráci s Katedrou vizuálnej komunikácie: Ateliér Priestor pod vedením: doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD., doc. Pavel Choma, akad.mal. 

Preklady: Jakub Ludrovský

Technické zabezpečenie: Viktor Tabiš


Výstava Smoke and Mirrors pri príležitosti 30. výročia založenia katedry fotografie a nových médií VŠVU je nechronologickou kurátorskou selekciou z prác absolventov/tiek a študentov/tiek katedry naprieč jej celým tridsaťročným fungovaním. Zároveň je prípravou na hlbšiu analýzu nazerania na fotografiu v súvislosti s fungovaním katedry, ktorá sa postupne profilovala od (primárne) úžitkovej fotografie smerom k expandovaniu fotografického poľa, k práci s fotografickým médiom v kontextoch súčasného výtvarného umenia. 

Hlavným kritériom výberu jednotlivých diel zastúpených na výstave Smoke and Mirrors bola ich pretrvávajúca či znovuobjavená aktuálnosť po vizuálnej i obsahovej stránke, pričom sa do úvahy nebralo technologické pozadie spojené s vytvorením diela. Trajektória od analógu k digitálu (a zase späť) totiž nie je lineárnou, ani definitívnou, predstavuje skôr akúsi pomyselnú krivku opisujúcu potreby a preferencie individuálnych autorov/iek. 

Leitmotívom vybraných diel je bádanie v rôznych oblastiach identity/identít - v zmysle hľadania, strácania a nachádzania sa v prchavých okamihoch precitnutia v sebe samom, miestach a ľuďoch, ktoré/í sú nám známe/i a blízke/i. Ako naznačuje názov výstavy Smoke and Mirrors, prebraný z anglického idiomu pre opísanie klamu, (artistného) zahmlievania reality, zmyslami vnímaná realita je pre týchto autorov/ky nielen predmetom verného fotografického dokumentovania, ale taktiež zdanlivou platformou pre jej ohýbanie, inscenáciu, spoluvytváranie.

Médium fotografie je totiž problematické priamo vo svojej podstate - od svojho počiatku je spojené s otázkou pravdivosti zobrazovania, dôveryhodnosti fotografického obrazu, jeho manipulácie a potencionálneho ohýbania faktov. Práve k momentu zrkadlenia dochádza pri fotografickej tvorbe na viacerých úrovniach - do akej miery dokáže fotografia objektívne odrážať realitu, koľko z nej podlieha neodškriepiteľne autorskému zámeru či vôli k prekračovaniu limitov aparátu? 


Fond na podporu umenia

Výstavu z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia.