Prihraj!

Aspekty spolupráce v tvorbe študentov a študentiek UMPRUM

Vystavujúci a vystavujúce:
František Jungvirt, Aneta Honzová, Tuan Vuong, Josefina Karlíková, Tomáš Chludil, Jan Kolský, Amálie Koppová, Marie Tučková, Barbora Indráková, David Nosek, Jan Šindler, Igor Machata, Vítek Škop, Anežka Minaříková, Martin Franček, Jan Grabowski, Jakub Delibalta, Daniel Kinský, Nela Kuhnová, Karolína Vintrová, Radek Brezar

Kurátorský tím:
Alžběta Brůhová, Vojtěch Märc, Klára Peloušková, Martin Vaněk, Markéta Vinglerová, Darina Zavadilová

Architektonické riešenie:
Alžběta Brůhová

Grafický dizajn:
Josefina Karlíková (spolupráca: Tuan Vuong)

Spolupráca, akokoľvek často módne a účelovo užívaný (respektíve nadužívaný) termín, rezonuje v súčasnej spoločnosti viac ako kedykoľvek predtým. V najširšej perspektíve sa zdá byť základným predpokladom k tomu, aby sme boli ako ľudstvo schopní spoločne sa vysporiadať s aktuálnymi globálnymi výzvami, a to predovšetkým s prehlbujúcou sa klimatickou krízou či nezadržateľným vývojom technológií. Takéto výzvy prinášajú dopyt po úplne nových typoch riešení, pri hľadaní ktorých sa nedá spoliehať výhradne na individuálnu autorskú tvorbu a ktoré vyžadujú aktivitu založenú na princípe medziodborovej aj medzinárodnej kooperácie. Úlohou vysokoškolských inštitúcií zameraných na oblasť umenia, dizajnu a architektúry je vzdelávať tých, ktorí budú v nasledujúcich rokoch a desaťročiach svojou činnosťou formovať naše hmotné a nehmotné prostredie a tým tvarovať životy ľudí či celých spoločností. Pole pôsobnosti kreatívnych odborov, či už takzvane „voľných“ alebo „úžitkových“, je veľmi široké a prehliadať ich relevantnosť či dôsledky by bolo krátkozraké. Preto je dôležité, aby bol potenciál spolupráce v školskom prostredí reflektovaný a rozvíjaný, aj keď je častokrát ťažké takéto neviditeľné pletence vzájomných vzťahov medzi umelcami, dizajnérmi, architektmi, študentmi, pedagógmi, priemyslovými podnikmi, štátnymi aj neštátnymi inštitúciami, divákmi, užívateľmi či materiálnymi a virtuálnymi objektmi rozmotať a popísať. Prehodnocovať póly aktivity a pasivity v sieťach s množstvom aktérov a pokúšať sa nanovo rozložiť sily medzi nimi však môže viesť k vytváraniu životaschopných modelov tvorivej praxe odpovedajúcej podobe a závažnosti skúšok, ktoré nás v budúcnosti čakajú.

Práve cez prizmu spolupráce výstava Prihraj! v Galérii Medium nazerá na rozmanitú tvorbu študentiek a študentov Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe (UMPRUM). Prehliadka je reprízou rovnomennej výstavy, ktorá sa v minulom roku uskutočnila v Západočeskej galérii v Plzni.

Nadväzuje na formát bienálnych výstav UMPRUM, nie je však jednoduchým výberom toho „najlepšieho“, čo na pôde školy vzniklo v uplynulých dvoch rokoch, ale súborom prác, ktoré spája zastrešujúca téma. Predstavené projekty v rámci individuálneho školského zadania rôznou mierou prehodnocujú zažité schémy individuálnej tvorby, a tak rezonujú so zvolenou témou v rovine uplatňovaných metód a prístupov, vzťahujú sa k rôznym aspektom spolupráce v rámci vlastného obsahu, alebo vyvolávajú otázky a reprezentujú rozpory, ktoré kolaboratívnu prax sprevádzajú. Prihraj! je tu metaforou vonkajšieho pokynu, ale aj vnútornej vôle k spolupráci, rozdeleniu zodpovednosti, zdieľaniu. Nejde však o direktívny rozkaz, ktorého predpokladom by bolo automatické priradenie hodnoty spolupráci ako takej: spolupráca nie je kvalitou sama o sebe a nie je zárukou zmysluplného tvorivého procesu ani dobrého výsledku. Ponúka sa však ako nástroj prekračovania disciplinárnych obmedzení a otvoreniu diskusií medzi všetkými zúčastnenými entitami, ktoré môžu viesť k obohacujúcim, prínosným, progresívnym či dlhodobo udržateľným konceptom.

Architektonické riešenie výstavy neprezentuje vybrané projekty ako izolované autorské diela, ale ako fluidný celok, v ktorom je možné sledovať celú škálu vzájomne previazaných rovín, či už ide o odkaz alebo vizuálny charakter jednotlivých prác. Vzniká tak mnohovrstvová sieť väzieb (mapa či herný plán), ktorý sa prepisuje aj do grafického spracovania výstavy. Výstavný mobiliár a ďalšie inštalačné prvky, ktorými je galerijný priestor organizovaný, sa skladajú prevažne z bežne používaných stavebných materiálov, ktoré budú po skončení výstavy z úplnej väčšiny rozobrané a prihrané ďalej.