Miro Trubač – Apple

Galéria Jána Koniarka v Trnave predstavuje samostatnú výstavu Mira Trubača, v ktorej ukazuje jeho aktuálnu sochársku polohu založenú na modelácii vo virtuálnom priestore a následnej 3D tlače.

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Nové krídlo Koppelovej vily, Zelený kríčok 3, Trnava


Kurátor: Filip Krutek


Oproti predošlým ideovým ukotveniam Trubač objektivizuje a relativizuje vlastné personálne mystérium a medziľudské vzťahy. Deje sa tak v dvoch rovinách – na jednej strane ide o demytizáciu “starého sochárstva“ jeho artikuláciou vo virtuálnom priestore a následným hľadaním nových súvislostí a kontextov. Na strane druhej ide o ukotvenie výstavy do rámca naratívnej roviny, kde dôležitú úlohu zohráva symbol a jeho dekonštrukcia – tu autor rozohráva s divákom hru plnú citácií z dejín umenia, profánnej či náboženskej ikonografie a bez zbytočného moralizujúceho pátosu predkladá komentár k antropocentrickej koncepcii sveta, ktorý nás obklopuje.


Miro Trubač (*1986, Trnava) študoval v rokoch 2005 – 2011 na VŠVU v Bratislave v ateliéri prof. Patrika Kovačovského na Katedre socha, objekt, inštalácia, v rokoch 2016 – 2021 absolvoval doktorandské štúdium v ateliéri doc. Jána Hoffstädtera, kde v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent. V roku 2007 absolvoval stáž na ASP Poznań u prof. Jana Berdyszaka. V súčasnosti je zastupovaný A Pick Gallery v Turíne.


gjk.sk/udalost/apple/