V hľadaní prameňov

Editor: Bohunka Koklesová

Vydavateľ:

VŠVU

Rok vydania:

2010

ISBN: 978-80-89259-48-9

Zborník z konferencie konanej v dňoch 24. a 25. septembra 2009 pri príležitosti životného jubilea historičky, teoretičky a kritičky umenia Ivy Mojžišovej.

Spolupráca na konferencii: Slovenské centrum dizajnu, Katedra dejín výtvarného umenia FF UK Bratislava, Ústav dejín umenia SAV, Slovenská národná galéria.

V hľadaní prameňov - prebal