Maľba v kontextoch, kontexty maľby

Jana Geržová

Vydavateľ: Slovart, VŠVU

Rok vydania: 2012

ISBN: 978-80-556-0793-1

Česko-slovenské sympózium Maľba v kontextoch, kontexty maľby je jedným z výstupov výskumnej úlohy zameranej na kritickú reflexiu súčasnej maľby, ktorú v rokoch 2009 až 2012 riešila Jana Geržová v Sekcii vizuálnych a kultúrnych štúdií Centra výskumu Vysokej školy výtvarných umení. Projekt vychádzal z potreby otvoriť na akademickej pôde odbornú diskusiu o aktuálnej pozícii maľby a jej vzťahu k iným médiám. Maľba bola na Slovensku doteraz reflektovaná len parciálne, hoci v tvorbe domácich autoriek a autorov vrátane študentov Vysokej školy výtvarných umení, ako aj ostatných umeleckých škôl zaznamenávame o maliarske médium v poslednom desaťročí zvýšený záujem. Ten sa pohybuje v širokom spektre prístupov od návratu ku klasickému závesnému obrazu a renesancii tradičných maliarskych žánrov ako napríklad autoportrét, zátišie, krajina, až po tvorbu, ktorá má znaky postmodernej plurality, eklektizmu a hybridizácie obrazu.

Koncepcia sympózia, na ktorom participovali významné osobnosti slovenskej a českej teórie a kritiky - Vladimír Beskid, Gabriela Garlatyová, Beata Jablonská, Eva Kapsová, Peter Michalovič, Tomáš Pospiszyl (CZ), Zora Rusinová, Milena Slavická (CZ), Zuzana Štefková (CZ), Petr Vaňous (CZ) a Marian Zervan - nadviazala na výsledky výskumu, ku ktorým Jana Geržová dospela počas riešenia predchádzajúcej výskumnej úlohy na Vysokej škole výtvarných umení (2006 až 2009). Výstupom výskumu bol projekt orálnej histórie prvýkrát aplikovaný na dejiny výtvarného umenia na Slovensku: Rozhovory o maľbe. Pohľad na slovenskú maľbu prostredníctvom orálnej histórie (2009).

Maľba v kontextoch, kontexty maľby – obálka publikácie