SPACE design

SPACE design (vizuálna komunikácia v PRIESTORe) je projekt vytvoriť komplexné vzdelávacie a výskumné pracovisko pre potreby tejto špecializácie (výstavníctvo, vizuálna komunikácia vo verejnom priestore a v architektúre).

Pracovisko vznikne na základoch už existujúceho Ateliéru PRIESTOR (SPACE studio), pôvodne ateliér 303, kde sa pozornosť venuje najmä identite priestoru, navigácii v priestore, výstavníctvu a širším priestorovým vzťahom.

SPACE dizajn sa vo výučbových programoch európskych škôl zameraných na vizuálnu komunikáciu objavuje len sporadicky a v Strednej Európe ide skôr o výnimku. Potreby trhu, dopyt po grafických dizajnéroch s takouto špecializáciu sa dynamicky zvyšuje a z pohľadu odboru vizuálnej komunikácie ide o veľmi perspektívny model vzdelávania.

Vybudovanie jedinečného pracoviska, ktoré spája vzdelávanie a výskum s dosahom na celý región je veľkou príležitosťou a potenciálom pre vzdelávaciu inštitúciu nášho typu. Nevychováva "len" špecialistov v danej oblasti, ale zároveň vytvára podmienky pre jej rozvoj. Kooperácia so zahraničným partnerom môže dosiahnuť zároveň aj priamy vplyv špecializovaného pracoviska v celom regióne.

Spojenie existujúceho know-how (profesionálneho aj pedagogického) pedagógov a budúcich expertov pracoviska je zárukou kvalitnej prípravy/výchovy nových profesionálov a výskumných pracovníkov a silná teoretická podpora zabezpečia atraktivitu a udržateľnosť SPACE designu ako modernej špecializácie vo vizuálnej komunikácii.

Projekt č. 010VŠVU-4/2019

Typ:

MŠVVaŠ SR, KEGA, Komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia

Zodpovedný riešiteľ:

doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD., Katedra vizuálnej komunikácie

Obdobie:

2019 – 2021