Fond solidarity VŠVU

Na našej škole sme zriadili Fond solidarity VŠVU. Ide o transparentný účet založený v Slovenskej sporiteľni a. s..

Fond solidarity VŠVU by sa mal plniť z príspevkov nás – ľudí, ktorí si môžu vo svojej finančnej situácii dovoliť podporiť iných. Môžu tak urobiť jedno-rázovo, ale aj periodicky nastavením pravidelných platieb, ktoré nemusia byť vysoké, ale pár eur v pravidelných platbách veľmi pomôže.

Ďakujem Vám     

Bohunka Koklesová, rektorka VŠVU

Číslo účtu:

SK38 0900 0000 0051 7411 1336

Slovenská sporiteľňa, a. s. (SLSP)

Priamy odkaz na účet:
https://www.transparentneucty.sk
/#/ucet/SK3809000000005174111336

Účet je transparentný, na webe SLSP si môžete overiť vklady. Účet je napísaný na fyzickú osobu – na rektorku VŠVU. Disponovať ním môžu dvaja ľudia: rektorka Koklesová a prorektor Benčík. Kontrolným orgánom účtu, ktorý má prístup aj na internetbanking, sú kolegovia s AS VŠVU Juraj Blaško a Palo Macho a študent z AS VŠVU Lukáš Mráz. Výpisy z účtu budú každý mesiac vytlačené a archivované. Každý z akademickej obce, kto prejaví záujem o nahliadnutie do výpisov, môže tak urobiť na rektoráte VŠVU.