Konzultácie – Katedra vizuálnej komunikácie

Termíny a kontakty

Konzultácie sa konajú prezenčne alebo online. V prípade záujmu kontaktujte pedagógov uvedených nižšie.

Podmienkou absolvovania konzultácie je vypracovanie štyroch nasledujúcich úloh a prezentácia vlastného portfólia v elektronickom formáte.

 

Úlohy:

 • Vizuálna identita miesta trvalého bydliska. Navrhnite logo a 3 ďalšie aplikácie loga.
 • Vytvorte jeden fyzický 3D objekt (model) v rozmeroch cca 20 x 20 x 20 cm a jeden virtuálny objekt (ľubovoľný rozmer) na tému: Umelá inteligencia.
 • Vytvorte lettering (dôkladne si naštudujte, čo znamená toto pomenovanie v písmarskej praxi) na mikinu s názvom ulice vašej strednej školy.
 •  Vytvorte videovizitku v max. dĺžke 60 sec, v ktorej sa predstavíte. Videovizitku uložte na youtube alebo vimeo a link – funkčný URL odkaz na vašu videovizitku vložte do portfólia. Ak bude video neverejné uveďte aj heslo na jeho prehliadnutie

Vypracovanie horeuvedených troch úloh je potrebné odprezentovať aj v osobnom portfóliu odovzdanom v tlačenej podobe pri príjmacích pohovoroch.

Na konzultácie je potrebné prihlásiť sa vopred prostredníctvom e-mailu. 

 

Pedagógovia:

Suma za jednu konzultáciu v trvaní 30 minút: 10,00 € (vrátane platnej DPH).

Poplatok za konzultácie pre uchádzačov o štúdium je potrebné uhradiť bankovým prevodom:

 • číslo účtu: 7000077739/8180
 • IBAN:SK59 8180 0000 0070 0007 7739
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • variabilný symbol: 307

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:

 • Majiteľ účtu: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
 • Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 7739
 • Účel platby: variabilný symbol 307

Doklad o úhrade je potrebné priniesť pedagógovi na konzultáciu alebo poslať e-mailom pedagógovi .