Výstavný plán

2022

Harawayovej deti

vystavujúci/e: Ján Šutvay, Pavel Baghy, Lištica (Lucie Lienerová), Kasha Potrohosh

kurátorka: Miroslava Urbanová

Výstava Harawayovej deti predstavuje štyri pohľady na meniace sa rozhrania nášho vnímania a spoznávania sveta ovplyvnené akceleráciou technologického pokroku. Predstavení autori a autorky poukazujú na tieto aktualizácie v rámci posthumanistického diskurzu, v rozličných mediálnych presahoch, v dobrom aj v zlom, v nezastaviteľnom vlaku tzv. progresu ľudstva. Ich práce istým spôsobom zviditeľňujú aj niektoré anachronizmy nášho rozmýšľania o a v technológiách, ktoré rovnako pretrvávajú aj v reči, ktorou o javoch a veciach hovoríme.


//My Pinterest Vision Board I Have Yet To Manifest// alebo //Im not needy, BUT…..//

Jelisaveta Rapaic

Výstavný projekt Jelisavety Rapaic je vyústením jej trojmesačnej rezidencie v Cité des Arts v Paríži. Autorka sa v ňom zaoberá konceptmi z populárnej psychológie, šírenými prostredníctvom sociálnych sietí akými sú afirmácie, motivačné citáty, ale aj toxická pozitivita a úzkosti. V centre jej záujmu je téma starostlivosti a (ne)komfortu prostredníctvom sústredenia sa na slovo needy (z angl. niekto vyžadujúci si neustále náklonnosť a pozornosť), ktoré sa stalo v západnej spoločnosti, postavenej na potrebe silného pocitu nezávislosti, pejoratívnym označením.

Unspoken Letter

Paulina Masevnina a Adam Michálek

Unspoken Letter je poctou Gasparovi Noému a jeho práci s dramaturgiou choreografie, svetla, atmosférou, takmer drogovému kinematografickému zážitku. Umelec a umelkyňa vytvárajú a inscenujú svoju performance v rámci priestoru, ktorý uspokojuje ich potreby intimity, citu pre detail a vášne. Ich neustále sa meniace dielo odhaľuje úlomky bývalých, súčasných a budúcich zväzkov. Prostredníctvom výlučne neverbálnej komunikácie prenechávajú obecenstvu priestor pre interpretáciu na základe vlastnej skúsenosti.


There, There

Tomáš Moravanský

kurátorský tím: Institut Institut

Výstavný projekt There, There spracúva motív skutočného priestoru ako priestoru virtuálneho – konceptualizáciou videoherných a choreografických princípov k odkrývaniu ideologických vplyvov interpelujúcich na telo subjektu. Využíva fyzické usporiadanie miesta, na základe ktorého buduje choreopolitický systém podnecujúci k interakcii ako v otvorenom svete počítačovej hry – rpg (role-playing game) simulácie, ktorú je možné hrať donekonečna. Na rozdiel od bežnej videohry sú tu interaktívne zložky redukované iba na niekoľko objektov a základné podmienky pre rozoznávanie priestoru.


Vzdialené telesá

Kristína Mičová

kurátorka: Katarína Poliačiková

Výstavný projekt Vzdialené telesá je zameraný na fenomén prežívania krajiny, percepciu miest. Po novej kolektívnej skúsenosti svetovej pandémie autorka pocítila prehĺbenie. Tento stav nás vo svojom letargickom opare a pocite nečinnosti prehlbuje. Sme hlbšie v niečom, čo intenzívne cítime, ako vtekajúcu vodu, pomaly obklopujúcu naše telá. Sme hlbšie v sebe. Deformuje tento stav vnímanie času? Spomaľuje ho? A ak áno, čo sa stane potom? Zrýchli sa, aby dobehol „všeobecný“ čas? Umelkyňa vo svojej tvorbe reflektuje vnímanie fenoménov plynutia času a bytia na mieste. Jej výstupy poukazujú k scitlivovaniu sa voči priestoru a svetu.

Finding Lines

Michaela Rapavá

Autorka pomyselne prekračuje hranice medzi objektom, kresbou a záznamom akcie/performance. Spojením prvkov z daných konceptuálnych teritórií týchto troch medií sú výsledkom dvojrozmerné sochy dynamizmu ľudského tela vyvedené uhľom na sadrokartónové plochy. Podoby uhlových stôp sú procesuálne, rodené telesnou meditáciou a intencionálne zotrvávajú v stave nedokončenosti. Zdanlivú absenciu tela, ktoré pracuje v pozadí ako konceptuálný kľúč, sprítomňujú pocitovo chronologické naratívy.


Pohyblivé veci

MgA. Lucia Horňáková Černayová, MgA. Andrea Kaňkovská

Zámerom projektu Pohyblivé veci je realizovať participatívnu procesuálnu site-specific inštaláciu v Galérii Medium trvajúcu štrnásť dní. Priestor by mal byť otvorený návštevníkom a okoloidúcim, a dať im možnosť s inštaláciou pracovať, premieňať ju, dokumentovať a zdieľať. Mala by byť podporená dvojdňovým kolaboratívnym workshopom mäkkých materiálov pod vedením MgA. Lucia Horňákovej Černayovej a MgA. Andrey Kaňkovskej pre študentov a študentky VŠVU.

CRIT!CAL DE?IGN – Výstava o kritickom dizajne

vystavujúci/e: Jan van Toorn (NL), Noortje van Eekelen (NL), Ruben Pater (NL), Francisco Laranjo (UK), METAHAVEN (NL), Noel Douglas (VB), MIekke Gerritzen (NL), Anja Kaiser (DE), Branislav Matis (SK), Barbora Krejčová (SK), Katarína Balážiková (SK), Lenka Hámošová (SK), Lenka Navrátilová (CZ), Lukáš Čeman (SK), Jaroslava Karnokova (SK), Lucia Repašská (SK), Daniel Szabó (SK), Ľubica Segečová (SK), Peter Liška (SK), Boris Meluš (SK), Barbora Demovičová (SK), Aurélia Garová (SK), Deana Kolenčíková (SK), Terézia Denková (SK), Maris Nisu (SK)

kurátorky výstavy: Mgr. Art. Katarína Balážiková, ArtD., MDes. Lenka Hámošová

Výstava o kritickom dizajne s pracovným názvom CRIT!CAL DE?IGN je prvou prehliadkou medzinárodného kritického a angažovaného dizajnu a vizuálnej komunikácie na Slovensku. Predstavuje kritické projekty miestnych a zahraničných dizajnérov kurátorsky rámcovaných témami sympózia o kritickom dizajne s rovnakým názvom, ktorá sa bude konať v máji 2022 v A4 – Priestor súčasnej kultúry v Bratislave.
Výstava bude vizualizovať a vysvetľovať kontext kritického dizajnu, jeho súčasnú pozíciu a potreby pomocou vybraných diel grafických dizajnérov z oblasti kritického/špekulatívneho/reflektívneho/angažovaného dizajnu a Mapu pojmov, ktorá bude výsledkom jednodňového medzinárodného sympózia.

Táto prezentačná aktivita je na Slovensku jedinečná. Nie preto, že hovorí o dizajne ako o potrebnej umeleckej disciplíne, ale ako o nástroji a advokátovi zmeny v mediálnej spoločnosti.


Nadácia NOVUM: Umelecká tvorivosť a umelá inteligencia

kurátor: Miroslav Haľák

koncepcia výstavy: Ivan Gerát – Marian Zervan

Výstava, ktorá je pokračovaním série expozícií ocenených autorov nadácie NOVUM, spojených s konferenciou, pokračuje v ich vnútornej logike a sústredí sa na kritickú reflexiu vybraných aktuálnych problémov umeleckého diania v ich historických súvislostiach. Znovu sleduje a skúma komplikované vzťahy spolupráce, inšpirácií, napätí aj konfrontácií medzi svetom umenia a svetom informačných technológií. Aktuálny ročník sa tentoraz zameria na výzvy, ktoré pred umeleckú tvorbu kladie čoraz intenzívnejšia prítomnosť umelej inteligencie v našich životných svetoch a otvárajúce sa možnosti  vzájomnej komunikácie  dvoch inteligencií: ľudskej a technickej.


Nielen (ale aj) sklo

vystavujúci/e: Marta Matejková-Vjatráková, Žofia Dubová, Lucia Dreveniaková, Patrícia Šichmanová, Pavol Barkóci, Filip Plačko, Michal Lacko, Kristína Ligačová, Jozef Gabriš, Katarína Pozórová, Zuzana Kováčiková, Jakub Sojka, Martin Jurík, Pavla Pšenicová, Martin Sedlák, Dávid Kurinec, Patrik Illo, Palo Macho, Milan Opálka

kurátorský tím: Viera Kleinová, Patrik Illo, Milan Opalka, Palo Macho

Projekt Nielen (ale aj) sklo nadväzuje na výstavu SKLO VŠVU ČASŤ PRVÁ: DIZAJN, ktorá sa konala v galérii Satelit v Bratislave v roku 2021. Tvorivý priestor ateliéru Sklo sa nachádza na rozhraní umeleckej tvorby a dizajnu. Zadania semestrálnych prác reflektujú širokú škálu: od priemyselného dizajnu, cez tvorbu autorského dizajnu až po tvorbu v oblasti voľného umenia. Ambíciou výstavného projektu je predstavenie najdôležitejších umeleckých projektov ateliéru Sklo VŠVU za posledných desať rokov a zmapovanie vývoja ateliéru v oblasti voľného umenia.


New Aesthetics

kurátori: Jen Kratochvil, Hynek Alt

vystavujúci/e: študenti a študentky, absolventi a absolventky Ateliéru nové estetiky na FAMU v Prahe

Výstava predstaví práce z Ateliéru nové estetiky pražského FAMU, ktorý vedie Hynek Alt a Jen Kratochvil. Tento ateliér patrí pod Katedru fotografie a orientuje sa na konfrontáciu fotografie a nových médií, medzi ktoré patria statický aj digitálny obraz, zvuk, inštalácia v kontextu súčasného umenia s dôrazom na celú škálu možností distribúcie fotografie a umenia a najširších spoločenských súvislostí. Ateliér je prostredím pre zdieľanie, diskusie, hľadanie, experiment a rozvíjanie rozmýšľania. Študenti a študentky sú vedení k objavovaní vlastných tém a k spresňovaniu vlastného umeleckého jazyka za použitia adekvátnych postupov a technológií, avšak vždy s dôrazom na súčasnosť, nové problémy a možnosti.


Trienále plagátu 2022

Trienále plagátu Trnava 2022 (TPT) je jedenástym ročníkom medzinárodnej súťaže aktuálneho svetového plagátu, ktorá sa usporadúva už od roku 1991. Súťaž je spojená s výstavou finalistov a inými sprievodnými akciami. TPT je vysoko uznávané a rešpektované podujatie, ktoré je zároveň najväčšie svojho druhu na Slovensku a vďaka svojmu dôrazu na kvalitné obsadenie medzinárodnej poroty a budovanie vzťahov s významnými svetovými dizajnérmi má významné ohlasy aj v zahraničí.

Jedenásty ročník TPT pokračuje v tradícii po štyroch rokoch, keďže jeho organizáciu sťažila šíriaca sa pandémia a k jeho oficiálnym organizátorom sa ku Galérii Jána Koniarka v Trnave v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja pripojilo aj Slovenské centrum dizajnu v Bratislave a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave.

Prezentácia postupujúcich plagátov do finálového kola sa uskutoční v Galérii Jána Koniarka v Trnave – Koppelovej vile, Zelený kríček 3, v Synagóge – Centre súčasného umenia GJK v Trnave, Halenárska 2, v Západoslovenskom múzeu a na ďalších výstavných miestach v Trnave a Bratislave, medzi nimi v Galérii MEDIUM.

Slávnostné otvorenie TPT 2022, ktoré bude spojené s vyhlásením víťazov a udeľovaním cien je naplánované na 22. novembra 2022.
Tento formát súťaže priťahuje pozornosť grafikov a dizajnérov z celého sveta, o čom svedčí aj fakt, že v minulom ročníku sa do súťaže prihlásili tvorcovia z krajín ako je Čína, Japonsko, Mexiko či Brazília a celkový počet registrovaných súťažných plagátov bol až neuveriteľných 4830.