Výstavný plán

2023

an • ti • hyp • na • gog • ic    
shit that makes you woke  

Daniela Ponomarevová 

Kurátor: Tomáš Moravanský

Výstava se odkazuje k vizuálnímu jazyku komunikace na sociálních sítích a způsobu videoherní narace objevování a spojování jednotlivých informací v prostoru. Charakteristickým prvkem v projektu je využití kartonového materiálu jako dominantního stavebního prvku celkové architektury výstavy v kombinaci kresby a grafických technik. Dílo je možné chápat jako existenciální a zároveň reflektivní vyjádření k stavu současného vizuálního jazyka a prostorové komunikace z pohledu memetického (kulturního evolučního) vývoje pod vlivem digitální revoluce, rychlého rozvoje technologií a internetových služeb zprostředkované optikou nastupující generace.

Bonus Level

Eva Fajčíková

Kurátor: Václav Janoščík

Séria Bonus Level vychádza z knihy Phantasmal Spaces M. Fuchse, ktorá študuje hry z pohľadu topografie a všeobecne sa zaoberá enviromentom vo videohrách. Opisuje miesta, ktoré sa opakujú v hrách ako napr. útes, portál, jaskyňa, a i. a nazýva ich krajinnými archetypmi videohier. Séria predstavuje levely vymyslenej „plošinovky” alebo „skákačky”, kde hráč prechádza rôznymi svetmi a zbiera pritom body a životy. V galérii MEDIUM Fajčíková predstaví doteraz vytvorené dva svety jednej hry a to Paradise, ktorý reprezentuje les a Avalon reprezentujúci ruinu, priamo inšpirované priestorovými archetypmi videohier popisovanými v knihe Mathiasa Fuchse Phantasmal spaces.


UGLY BRNO WORLD TOUR: II

Vystavujúci*e: Risto Ilič, Jakub Polách, Johannes Christian Tröstler

Kurátorka: Barbora Ilič

Projekt navazuje na dřívější výstavu Ugly Brno, která proběhla v New Yorku v roce 2019. V rámci ní kolektiv tematizoval problematiku gentrifikace a vizuálního smogu v Brně, kterou tak vyňal z běžné lokální perspektivy a představil ji v novém kontextu. Na tuto výstavu navazujeme projektem, který kriticky reaguje na post-lockdownovou transformaci města a problematizuje roli grafického designera v tomto procesu, kterou se zabývá Jakub Polách.

Petržalská plaváreň

Filip Bielek

Výstava Petržalská plaváreň cielene nahlodáva vžitý stereotypný pohľad na Petržalku ako len socialistickú králikáreň a ukázať ju ako pulzujúcu a dynamicky sa rozvíjajúcu mestskú časť, ktorá sa nám bez výraznejšieho povšimnutia laickej ako aj odbornej verejnosti mení pred očami. Rôznorodá zmes novostavieb či dokonca celých nových ulíc nám ukazuje úplne odlišnú tvár Petržalky na akú sme si zvykli. Nezastavané plochy Petržalky sa stali akýmsi hracím polom investorov, kde premietajú svoje vízie a osobný  vkus, často bez posúdenia odbornou verejnosťou, či priamo obyvateľmi dotknutých lokalít. Bielek vo svojej tvorbe tematizuje tieto polohy bratislavskej mestskej časti.


Bread Holes

Katarína Poliačiková

Kurátorka: Zuzana Jakalová

Výstavný projekt s názvom Bread Holes predstavuje konšteláciu nových i starších diel umelkyne v kurátorskej koncepcii Zuzany Jakalovej. V jeho centre stoja otázky: ako rozprávať príbehy, aby sme ich chceli počúvať? Ako je možné (znovu)vytvárať veľkú históriu z intímnych naratívov? Autorky sa v pracovnej spolupráci prvýkrát stretli v rámci projektu Krehký archív, ktorým Galéria mesta Bratislavy oslavovala 60. výročie svojho vzniku. Výstava pre Galériu MEDIUM predstavuje túžbu ďalej rozvíjať tento dialóg o skrytých/intímnych históriách.


Cesta mesta

Zorka Lednárová

Kurátorka: Jana Babušiaková

Projekt  „Cesta mesta”  poukazuje na problém bezbariérovosti-bariérovosti mesta. Diela otvárajú nielen polohu individuálneho prekonávania prekážok, ale aj širšiu spoločenskú diskusiu o mestskom verejnom priestore, preto si ho Lednárová neponecháva len sama pre seba, ale necháva do neho vstupovať verejnosť, ktorú nabáda k empatii voči vlastnému okoliu - neprekonateľné prekážky pre jedných sú často len malými nepríjemnosťami pre druhých, niekedy ani to. Okrem umeleckých výstupov ,ako je maľba, video, fotografia, objekt-inštalácia, sú dôležitým bodom projektu aktivistické intervencie vo verejnom priestore, ako i sprievodný program a výchovný aspekt projektu.


Archivist of Hybrids

Ľudmila Machová

Kurátorka: Jana Babušiaková

Doterajšia tvorba Ľudmily Machovej, či sa jednalo o maľby alebo objekty, skúmala hranice nášho prostredia a materiálov, ktoré priamo vznikali či boli modifikované človekom. Vo svojich najnovších dielach posúva hranice medzi používanými žánrami ako aj hranicu medzi prírodným a neprírodným – jej diela si zachovávajú výrazné vlastnosti maľby, ktorú však kombinuje s prírodnými, miestnešpecifickými materiálmi. Stávajú sa tak akýmsi hybridom, živým organizmom, ktorý rezignuje na rozdiely materiálovej podstaty.

Dana Tomečková

Samostatná výstava Dany Tomečkovej priblíži výsledky jej rezidenčného pobytu v Cité Internationale des Arts v Paríži Autorku zaujíma neustálosť a neodvratnosť premeny hmoty v čase a vnútorné procesy materiálov, objektov, nás. Autorka pracuje hlavne so sypkými materiálmi, vytvára procesuálne inštalácie a performatívne situácie na mieru rôznych priestorom.


MediaLab*

Ján Šicko a Roman Mackovič – pedagógovia v MediaLabe a spoluautori výstavy zodpovední za výber diel a jej priestorové riešenie

Výstava mapujúca doterajšiu činnosť laboratória MediaLab* bude pozostávať z výberu toho najlepšieho čo v MediaLabe vzniklo. Záber je pomerne široký: animácia, herné projekty, video, zvukové projekty, digitále aplikácie, videoklipy, interaktívne objekty a inštalácie, experimentálne projekty. To ponúka pestrú paletu diel, ktoré možno vystaviť, od digitálnych s výstupom na obrazovke či projekcii až po hmatateľné priestorové diela.

Výstava bude súčasťou celku, ktorý bude tvoriť nový online webový archív MediaLab*, mapujúci študentské projekty a taktiež sprievodný tlačený katalóg.


Priestory energií – energie priestorov

Vystavujúci*e: Nadácia NOVUM (výber ocenených finalistov*iek)

Kurátori výstavy: Miroslav Haľák – Adrián Kobetič

Koncepcia výstavy: Ivan Gerát – Marian Zervan

Výstava, ktorá je pokračovaním série expozícií ocenených autorov nadácie NOVUM, spojených s konferenciou, pokračuje v ich vnútornej logike a sústredí sa na kritickú reflexiu vybraných aktuálnych problémov umeleckého diania v ich historických súvislostiach. Sleduje a skúma komplikované vzťahy spolupráce, inšpirácií, napätí aj konfrontácií medzi priestormi a energiami.


Joyful Flame, vol. 2

Ezra Šimek

Joyful Flame, vol. 2 je pracovný názov pre pokračovanie rovnomennej filmovej trilógie a série výstav sledujúcich dobrodružstvá a sebaobjavnú cestu bezmenného*ej Trans*tuláka*čky. Všetky jednotlivé časti diela sledujú edukatívnu, no poeticky vyrozprávanú interpretáciu postupného odhaľovania rodovej identity a duševného a fyzického prechodu do svojho pravého ja. Vol. 2 ďalej rozpracúva fyzické prejavy diela, predstavuje novú sériu kresieb, ready-made objektov a inštalačných prvkov, rámuje a rozširuje priestorovú prítomnosť inak prevažne pohyblivých obrazov. Okrem filmu a fyzickej prítomnosti, Vol. 2 ponúka aj sériu vystúpení umelca*kyne a ich kolegov*ýň kovbojov*iek.

Martin Toldy

Výstava prevedie publikum troma mesiacmi, ktoré Martin Toldy strávil v Paríži, na rezidencii v Cité Internationale des Arts. Jazykom fotovidea, kresby a inštalácie priebežne vytvára neformálny denník, zaznamenávajúci významné či už slovenské, alebo svetové dejinné udalosti. Prítomný pátos alebo nostalgia sú preňho jazykom na vyjadrenie post-performatívnej zložky, kedy je herecký výkon distribuovaný smerom k percepcii zo strany okolia. Samostatné diela neiniciujú otázky ani neprinášajú odpovede. Sú čisto umeleckým archívom.


Analog vs. Digital

Vystavujúci*e: Mgr. Art. Žofia Babčanová. Prof. Štefan Klein, Mgr. Art. Peter Baumann

Kurátorka: Mgr. Art. Žofia Babčanová

Výstava skúma vplyv analógových a digitálnych technológii na výsledný dizajn. Žofia Babčanová prezentuje poslednú, zameranú na intuitívnu kresbu vo virtuálnej realite. Skicovanie vo virtuálnom priestore umožňuje autorovi vstúpiť do diela a navrhnúť dizajn pomocou gestickej kresby tela. Peter Baumann skúma analógové procesy navrhovania, rôzne materiály a povrchy a úlohu modelára v procese dizajnu. Štefan Klein predstaví najnovší návrh lokomotívy.