OBRAZ – RÁM – PRIESTOR 

Srdečne pozývame na medzinárodnú interdisciplinárnu konferenciu

dňa 7. – 8. november 2019, 
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 
Hviezdoslavovo nám. 18, miestnosť č. 220, od 9:00

Hlavná idea konferencie Obraz / rám / priestor vychádza z analýzy funkcie rámu a rámcovania, ktoré definujú vizuálny obraz v zmysle fyzickom (rám) i konceptuálnom a kontextuálnom (rámec). Jednotlivé príspevky z oblasti dejín a teórie umenia, estetiky i filozofie približujú širokú škálu názorov nielen na vzájomné relácie rámu, obrazu a priestoru, ale všímajú si aj premeny chápania priestorových limitov a hraníc diela v rôznych druhoch umenia od obdobia stredoveku až po súčasnosť, a napokon aj to, ako sa pod vplyvom technológií transformoval štatút umeleckého diela, jeho inštitucionálne akceptovanie i priestorové a percepčné rámce. 

Program konferencie:

ŠTVRTOK, 7. 11. 2019

9:00 – 9:15 – Zahájenie sympózia 
9:15 – 10:00 – Prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.: Má vôbec obraz nárok na ontológiu?
10:00 – 10:45 – Mgr. Michal Šedík, PhD.: Pojem umenia ako rámec a rám obrazu v procese  interpretácie.
10:45 – 11:30 – Prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.: E.1027 – dom na morskom brehu: de/stabilizujúce rámce a rámy.
11:30 – 12:15 - Mgr.  Ján Kralovič, PhD.: Dispozícia obrazov mesta

OBED – 12:15 – 13:30

13:30 – 14:15 – Doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD:  Dilema architektúry – obraz alebo nádoba?
14:15 – 15:00 – PhDr. Miloš Ševčík, PhD.: Prostor těla v úvahách Josého Gila o tanečním pohybu.
15:00 – 15:45 – Mgr. Lenka Sýkorová, PhD.: Postkonceptuální přesahy v kresbě.
15:45 – 16:30 – Mgr. Norbert Lacko, PhD.: O morfovaní, alomorfovaní, chumloch a chumloidoch vo výtvarnej tvorbe a tvorbe existencie signovanej menom Anna Daučíková.

PIATOK, 8. 11. 2019

9:00 – 9:45 – Prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.: Krátka úvaha o ráme obrazu.
9:45 – 10:30 – Prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD. : Niekoľko poznámok o vzťahu rámu a reprezentácie.
10:30 – 11:15 – MgA. Petr Dub, PhD.: Pohnutí rámu v hierarchii budou(cnosti.)
11:15 – 12:00 – Prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.: Rámy, rámce a ikonológia intervalu v stredovekom umení.
12:00 – 12:45 – Mgr. Róbert Karul, PhD.: Pojem utópie u Louisa Marina.

Organizátori: Prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD., Mgr. Ján Kralovič, PhD.

Konferencia bola podporená z finančných zdrojov Fondu na podporu umenia a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave