Akademická knižnica

Hlavným poslaním Akademickej knižnice VŠVU je knižnično-informačné zabezpečenie pedagogického procesu a umelecko-vedeckej práce pedagogických zamestnancov, poslucháčov vysokej školy, ale aj používateľov z iných pracovísk.

Akademická knižnica VŠVU je špecializovaným knižnično-informačným, vedecko-výskumným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Jej postavenie a úlohy sú upravené Organizačným poriadkom VŠVU a Štatútom AK VŠVU. Knižnica sídli na Hviezdoslavovom nám. 18.

Potreba zriadiť knižnicu ako súčasť vzdelávacieho procesu vyvstala už tretí rok po založení VŠVU. O vznik knižnice sa zaslúžil významný český výtvarný teoretik Jiří Kotalík, ktorý tu začal na jeseň v roku 1952 prednášať dejiny umenia.

Akademická knižnica sa špecializuje na budovanie knižničného fondu zameraného na dokumenty z oblasti výtvarného umenia, architektúry a príbuzných odborov. V súčasnosti sa v knižničnom fonde nachádza takmer 40 000 dokumentov (knihy, zviazané ročníky časopisov, záverečné a kvalifikačné práce, elektronické dokumenty). K dispozícii je viac ako 60 domácich a zahraničných periodík. Knižnica vlastní druhý najväčší fond tohto zamerania na Slovensku. Nové prírastky sa automaticky aktualizujú v on-line katalógu a na webovej stránke v samostatnej sekcii Nové knihy. V priestoroch knižnice je umiestnený aj fotoarchív VŠVU. Zároveň je miestom bibliografickej registrácie EPCA a EUCA.

ISIL kód Akademickej knižnice VŠVU v Bratislave je
SK-2KADAA03695.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. výročie

Knižnica – Ústredná knižnica – Knižnica – Akademická knižnica

On-Line katalóg

On-Line katalóg knižnice VŠVU

Služby

Zoznam služieb a vybavenia akademickej knižnice

Poplatky

Zoznam poplatkov spojených s využívaním knižnice.

Knižničný poriadok

Práva a povinnosti čitateľov.

Nové knihy

Odborné periodiká

Zoznam domácich a zahraničných periodík, ktoré sú čitateľom k dispozícii.

Elektronické zdroje