Prijímacie pohovory - bakalárske štúdium

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania v akademickom roku 2018/2019 na bakalárske štúdium s nástupom v roku 2019/2020

Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent získal úplné stredoškolské vzdelanie, alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU. Súčasťou prijímacieho konania na VŠVU je prijímacia skúška, ktorá sa uskutoční v II. turnusoch:

1. Turnus: 14. 01. 2019 – 16. 01. 2019

študijné programy: maliarstvo; socha, objekt, inštalácia; intermédiá; fotografia a nové médiá; vizuálna komunikácia; dizajn

2. Turnus: 21. 01. 2019 – 24. 01. 2019

študijné programy: textilná tvorba; úžitkové umenie; grafika a iné médiá; architektonická tvorba; reštaurátorská tvorba

a má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré vyplývajú zo zvoleného bakalárskeho študijného programu.

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium. Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa môže prihlásiť maximálne na dva z nasledujúcich študijných programov a to iba v prípade, ak nemajú dané študijné programy prijímacie pohovory v rovnakom termíne.

 • maliarstvo
 • socha, objekt, inštalácia
 • grafika a iné médiá
 • fotografia a nové médiá
 • intermédiá
 • úžitkové umenie (špecializácia:  šperk – UU1-We, sklo – UU2b-Il,  keramika – UU3b-Pi)
 • textilná tvorba
 • dizajn
 • vizuálna komunikácia
 • architektonická tvorba
 • reštaurátorská tvorba (špecializácia: maľba – RETb, socha – RETSb)

Uchádzač o jeden z týchto študijných programov vyplní a elektronicky odošle elektronickú prihlášku najneskôr do 2. 12. 2018. 

Elektronickú prihlášku nájdete TU

Následne prihlášku vytlačí, podpíše a najneskôr 3. 12. 2018 ju poštou odošle spolu s týmito prílohami:

 • profesijný životopis
 • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia
 • pokiaľ je uchádzač v maturitnom ročníku, vo vytlačenej prihláške dá potvrdiť vo svojej škole údaje o štúdiu (výpis predmetov a známok)
 • doklad o zaplatení poplatku
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti vlastnoručne podpísané uchádzačom:

  Čestné  vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

  Podpísaný/á ......nar. ......bytom .....týmto vyhlasujem, že môj zdravotný stav je dobrý a netrpím žiadnymi ochoreniami, ktoré by moholi nepriaznivo ovplyvniť kontakt s chemickými alebo biologickými látkami používanými vo vyučovacom procese.

  V ......................    dňa ......................

  Podpis .....................................

 • nostrifikáciu dokladu vydanú Krajským školským úradom (v prípade dokladov o ukončenom vzdelaní vydaných zahraničnou školou štátu, bez uzavretia zmluvy o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov)
  Viac informácií:
  http://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/
  http://www.minv.sk/?info_ouba_os_oec_nostrifikacie

na adresu:

Rektorát Vysokej školy výtvarných umení, študijné oddelenie,
Hviezdoslavovo nám. 18,
814 37 Bratislava

Poplatok vo výške 50,- € je potrebné uhradiť  bankovým prevodom

 • Číslo účtu: IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 19 a následne štvorčíslie,  ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly.
  Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 190037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:

 • Majiteľ účtu: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
 • Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • Účel platby: variabilný symbol 648 003
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 19 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly.
  Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 190037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

Informácie o prijímacom konaní na bakalárske štúdium
poskytuje študijné oddelenie VŠVU:

Ing. Sylvia Kozáková 
02 5942 8519 
kozakova@vsvu.sk

VŠVU určuje na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožniť výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru talentu, schopností, vedomostí pre štúdium v jednotlivých študijných programoch uskutočňovaných VŠVU.

VŠVU zverejní aj informáciu o počte uchádzačov, ktorý plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu. Uchádzačovi so zdravotným postihnutím na jeho žiadosť VŠVU určí formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné problémy. Z dôvodu uplatnenia rovnakých kritérií hodnotenia pre všetkých uchádzačov o štúdium na VŠVU, nie je možné určiť náhradný termín prijímacieho konania.

Plánovaný počet prijatých uchádzačov do akademického roku 2019/2020:

 • maliarstvo – 10 uchádzačov
 • socha, objekt, inštalácia – 8 uchádzačov
 • grafika a iné médiá – 12 uchádzačov
 • fotografia a nové médiá – 10 uchádzačov
 • intermédiá – 9 uchádzačov
 • úžitkové umenie (špecializácia:  šperk – UU1-We, sklo – UU2b-Il,  keramika – UU3b-Pi) – 9 uchádzačov
 • textilná tvorba – 9 uchádzačov
 • dizajn – 12 uchádzačov
 • vizuálna komunikácia – 12 uchádzačov
 • architektonická tvorba – 10 uchádzačov
 • reštaurátorská tvorba (špecializácia: maľba – RETb, socha – RETSb) – 10 uchádzačov

Uvedené počty uchádzačov nie sú záväzné.

Priebeh prijímacieho konania

Prijímacia skúška má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného bakalárskeho študijného programu. Prijímacia skúška trvá tri dni a je dvojkolová, pričom prvý deň sa koná prvé a ďalšie dva dni sa koná druhé kolo. Prijímacia skúška pozostáva z týchto časti:

Prvé kolo

Test zameraný na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení. Na vyžiadanie pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené poskytnúť test v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku.

Ukážka testu z prijímacích pohovorov (.pdf)

Hodnotenie domácich prác.
Výtvarné úlohy, ktoré sú špecifikované podľa študijného programu, na aký sa uchádzač hlási.

Druhé kolo

Výtvarné úlohy, ktoré sú špecifikované podľa študijného programu, na aký sa uchádzač hlási.
Pohovor pred katedrovou komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach.

Katedrová prijímacia komisia

Zadané úlohy a časti prijímacej skúšky hodnotí najmenej päťčlenná prijímacia komisia, ktorú menuje rektor VŠVU z vysokoškolských učiteľov vykonávajúcich študijný program na príslušnej katedre VŠVU s umelecko-pedagogickými titulmi profesor, docent alebo odborný asistent. Piatym členom katedrovej prijímacej komisie môže byť vysokoškolský učiteľ vyučujúci v rámci iného študijného programu na VŠVU.

Členovia katedrovej prijímacej komisie hodnotia úlohy v obidvoch kolách bodovým systémom v šesťbodovej stupnici (0-5 bodov). Každá úloha (vrátane testov, osobného pohovoru a domácich prác) sa boduje samostatne, t. j. za každú úlohu môže uchádzač získať spolu maximálne 25 bodov (po 5 bodov od 5-tich členov komisie). Podmienkou pre postup do druhého kola je získanie najmenej 50% z maximálneho možného počtu bodov za úlohy prvého dňa. Komisia môže podľa situácie (napr. malý počet postupujúcich) posunúť hranicu postupu na 45% získaných bodov. Mená uchádzačov, ktorí postupujú do druhého kola prijímacej skúšky, sú zverejnené nasledujúci deň ráno v priestoroch VŠVU, kde sa prijímacia skúška koná.

Celoškolská prijímajúca komisia

Katedrové prijímacie komisie predkladajú výsledky bodovania za obidve kolá a odprezentujú výtvarné práce uchádzačov celoškolskej komisii, ktorú menuje rektor. Členmi celoškolskej prijímacej komisie sú rektor VŠVU, prorektori VŠVU, predseda Akademického senátu VŠVU, vedúci katedier VŠVU, vedúci ateliérov VŠVU, vedúci pedagógovia prípravných kurzov a členovia katedrových prijímacích komisií, pričom predsedom komisie je prorektor pre štúdium.

Celoškolská prijímajúca komisia posudzuje výsledky hodnotenia a poradie uchádzačov predložené katedrovou prijímacou komisiou, čím zabezpečí overenie výsledkov prijímacích pohovorov. Celoškolská prijímajúca komisia má právo zmeniť poradie uchádzačov oproti bodovému hodnoteniu katedrovej prijímacej komisie, na základe verejného hlasovania, pri ktorom je potrebná jednoduchá väčšina hlasov prítomných členov celoškolskej prijímacej komisie.

Celoškolská prijímajúca komisia má právo navrhnúť rektorovi VŠVU zvýšenie alebo zníženie počtu prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy, alebo z dôvodu nízkej úrovne uchádzačov navrhnúť neprijať žiadneho uchádzača. Záverečné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača o štúdium vykoná rektor školy na návrh celoškolskej komisie. Rozhodnutie zašle uchádzačovi študijné oddelenie VŠVU poštou najneskôr do 30 dní od ukončenia prijímacieho konania.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva rektorovi VŠVU v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia. Ak rektor nezistí porušenie predpisov postúpi žiadosť na Akademický senát VŠVU. Ten neposudzuje kvalitu prác, ale iba procesnú stránku konania. Rozhodnutie AS VŠVU je konečné. Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na VŠVU.

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania na bakalárske štúdium podrobne upravuje Vnútorný predpis o prijímacom konaní na VŠVU.