Declaration of Slovak rectors and rectors on the situation at STU

Attitude to the opinion of the Presidium of the Slovak Rectors' Conference on what is happening at the Slovak University of Technology.

Announcement continues in Slovak language.

My, podpísané rektorky a podpísaní rektori slovenských univerzít a vysokých škôl, sa zásadne ohradzujeme voči stanovisku prezídia Slovenskej rektorskej konferencie vo veci diania na Slovenskej technickej univerzite. Považujeme toto stanovisko za vágne, alibistické a plne korešpondujúce s už zľudovenou parolou „všetko bolo v súlade so zákonom“.

Sme presvedčení, že samosprávne riadenie a autonómnosť vnútorných rozhodovacích procesov sú najlepšie normy pre vysokoškolské prostredie na Slovensku. Nesúhlasíme so spochybňovaním takto nastavených mechanizmov, ktoré sú zárukou slobody výskumu, vzdelávania založeného na kritickom myslení a kontinuity humanistickej tradície klasických univerzít.

Protestujeme však proti spôsobu a okolnostiam, za ktorých Akademický senát STU navrhol odvolať rektora STU Miroslava Fikara. Rešpektujeme vôľu vrcholného samosprávneho orgánu STU, no zároveň odmietame taký výkon autonómnych oprávnení samosprávy, ktorý umožňuje ich zneužitie mocenskými ambíciami jednotlivcov či záujmových skupín. Výkon samosprávy nesmie viesť k obmedzeniu verejnej kontroly a transparentnosti vnútorných procesov vysokých škôl.

Proces odvolávania rektora STU výrazne poškodil reputáciu vysokých škôl a naštrbil dôveru verejnosti v legitimitu vnútorných mechanizmov akademickej samosprávy.

Vyzývame Slovenskú rektorskú konferenciu, aby aktívne participovala na spoločenskom dialógu o reforme kompetencií samosprávnych orgánov vysokých škôl tak, aby k podobným excesom nedochádzalo. Trváme na tom, že reprezentácie vysokých škôl musia v tomto diskurze vystupovať aktívnejšie a razantnejšie, inak o týchto otázkach budú rozhodovať iní.

Pánu rektorovi Miroslavovi Fikarovi vyjadrujeme podporu a vyslovujeme vďaku za jeho odvahu meniť systém vysokoškolského vzdelávania a výskumu na Slovensku k lepšiemu.

Marek Števček, rektor, Univerzita Komenského v Bratislave

Pavol Sovák, rektor, Univerzita Pavla Jozef Šafárika v Košiciach

Stanislav Kmeť, rektor, Technická univerzita v Košiciach

Bohunka Koklesová, rektorka, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Jana Mojžišová, rektorka, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Juraj Stern, rektor, Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Egon Krák, rektor, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Samuel Abrahám, rektor, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, BISLA

Mária Heinzová, rektorka, Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Marek Storoška, rektor, Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove