Vizuálna komunikácia

Krátka história katedry

Aj keď má výučba grafického dizajnu na VŠVU takmer päťdesiatročné trvanie, Katedra vizuálnej komunikácie (pôvodne Katedra grafického dizajnu) ako samostatné školiace pracovisko vznikla až v roku 1999 odčlenením sa od Katedry dizajnu. Iniciátorom jej založenia bol prof. Ľubomír Longauer, ktorý zohral kľúčovú úlohu v počiatočnom procese jej činnosti. Po jeho odchode z Vysokej školy výtvarných umení v roku 2001 prevzal vedenie katedry prof. Stanislav Stankoci a v roku 2007 sa vedúcim katedry stal doc. Pavel Choma.

Štruktúra katedry a realizované študijné programy

V súčasnosti katedra realizuje výučbu v študijných programoch študijného odboru 2.2.6. Dizajn. Výučbový proces zabezpečuje v organizačnej štruktúre pracovísk pozostávajúcich z Prípravného kurzu grafického dizajnu (pre 1. ročník bakalárskeho štúdia), Ateliéru grafického dizajnu I, Ateliéru grafického dizajnu II a Laboratória typografie, Ateliéru grafického dizajnu III a Laboratória multimédií (pre všetky ostatné ročníky vo všetkých troch stupňoch štúdia). Medzi povinné odborné predmety v učebnom pláne katedry patria kresba, grafické programy I-II, písmo a typografia I-IV, multimédiá I-III, webdizajn, interpretácia v grafickom dizajne, prax v grafickom dizajne I-II. Tento študijný proces má podľa učebného plánu okrem povinných predmetov jadra študijného programu výdatnú podporu aj vo výučbovej ponuke ďalších povinne voliteľných a výberových predmetov.

Na Katedre vizuálnej komunikácie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia každoročne študuje okolo sedemdesiat študentov. Výučba sa realizuje v týchto akreditovaných študijných programoch študijného odboru 2.2.6. Dizajn:

  • v prvom – bakalárskom stupni štúdia (bakalár – Bc.): študijný program Vizuálna komunikácia so štandardnou dĺžkou štyri roky,
  • v druhom – magisterskom stupni štúdia (magister umenia – Mgr. art.): študijný program Dizajn so štandardnom dĺžkou štúdia dva roky za predpokladu, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore dizajn,
  • v treťom – doktorandskom stupni štúdia (artis doctor – ArtD.): študijný program Dizajn so štandardnou dĺžkou štúdia v dennej forme tri roky a v externej forme najviac päť rokov.

Požadované základné predpoklady pre štúdium

Základnými predpokladomi pre prijatie na štúdium sú talent a spôsob myslenia v mediálnom rozsahu vizuálnej komunikácie, ktorých mieru katedra preverí v rámci prijímacieho konania.

Základnými predpokladmi úspešného štúdia sú rozvíjanie talentu, analytického a kritického myslenia a ovládanie komunikačných vizuálnych vyjadrovacích prostriedkov (práca s písmom, grafickým znakom, kresbou, ilustráciou, fotografiou, grafickým či iným výtvarným materiálom, práca s multimédiami atď.). Dôraz kladieme aj na remeselné schopnosti študentov vedieť tieto podklady technicky a technologicky spracovávať a analógovo či digitálne využívať vo vizuálnej komunikácii.

Poslanie a ciele štúdia

Poslaním štúdia je komplexné vzdelávanie študentov v akreditovaných študijných programoch a ich príprava na profesionálnu činnosť vo všetkých oblastiach vizuálnej komunikácie v praxi a vo výskume týchto oblastí. Podľa uplatnenia európskeho kvalifikačného rámca medzi prioritné ciele štúdia patrí:

  • osvojenie si vedomostí ako súboru faktov, zásad, teórií a postupov, ktoré sa vzťahujú na štúdium alebo prácu v oblasti vizuálnej komunikácie
  • získanie zručností a schopností v uplatňovaní vlastných tvorivých postupov na splnenie úloh a riešenie odborných problémov, čiže na synergiu logického, intuitívneho a kreatívneho myslenia s praktickými postupmi (zapájajúce manuálnu zručnosť a používanie metód, materiálov, prostriedkov a nástrojov)
  • nadobudnutie kompetencií, čiže overenú schopnosť používať vedomosti, zručnosti a metodologické postupy v pracovných, výskumných alebo študijných situáciách v zmysle profesionálnej zodpovednosti a samostatnosti.

Dizajn a vizuálna komunikácia sa stali strategickou ľudskou činnosťou, ktorá výrazne ovplyvňuje vývoj súčasnej civilizácie. Humanizuje spoločenské prostredie, zlepšuje kultúru práce a kvalitu života človeka. Je meritórna pre kultúrnu vyspelosť každej ľudskej spoločnosti. Ich každodenný význam a potreba v celej šírke mediálneho rozsahu kladie v prekvapujúco prudkom tempe náročné požiadavky na kvalitu komunikačnej úrovne – obsah a vizuálnu podobu toku informácií, efektívnosť ich nasmerovania a technologickú vyspelosť aplikácie. Tieto kritériá sú zásadným spôsobom určujúce nielen pre metódy, charakter a flexibilnosť pedagogického procesu, ale aj pre definíciu výstupu štúdia v ateliéroch a laboratóriách katedry – čiže odborného profilu a ďalšieho uplatnenia absolventov jednotlivých stupňov štúdia v profesionálnej praxi.

Profil a uplatnenie absolventa

Cieľom štúdia je absolvent – tvorivo a morálne silná osobnosť, intelektuálne a odborne pripravená pôsobiť v oblasti grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie, riešiť všetky úlohy, projekty a výzvy, ktoré prax v komerčnom, výskumnom ale aj vzdelávacom prostredí prináša.

Absolvent bakalárskeho štúdia získa teoretické a praktické poznatky, v rámci ktorých je pripravený na samostatné riešenie úloh a problémov v oblasti grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie po stránke kreatívnej, technologickej a materiálovej alebo môže pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.

Absolvent magisterského štúdia je všestranne – teoreticky aj prakticky – pripravený na samostatnú tvorbu vo svojom odbore na interdisciplinárnej úrovni, dokáže navrhovať vlastné riešenia konceptov komunikačných stratégií a produktov v súlade s požiadavkami zadávateľa a očakávaniami príjemcu; je pripravený usmerňovať a riadiť kreatívne tímy alebo pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu; po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia môže pôsobiť ako učiteľ odborných predmetov.

Absolvent doktorandského štúdia je po teoretickej aj praktickej stránke pripravený na špecializovanú tvorbu vo svojom odbore; je pripravený pracovať v oblasti výskumu a publikovať výsledky svojho bádania, dokáže kriticky posudzovať tvorbu v oblasti grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie, je schopný prispievať k rozvoju vzdelávania v danom študijnom odbore.