Silvia Birkušová

 

 

 

 

 

 

 

01. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Silvia Birkušová, rod. Slezáková
02. Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti: Mgr. art.
03. Rok narodenia: 1974
04. Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie: Vysoká škola výtvarných umení
05. Priebeh zamestnaní:

Od 1994: SNM- Historické múzeum,Bratislava: reštaurátorka textilu. člen medzinárodnej organizácie ICCOM

Od 1998: Člen Komory reštaurátorov Slovenska, spolupráca s múzeami a galériami Slovenska a reštaurovanie ich zbierkových predmetov

2003 – 2009: VŠVU, odb. asistentka Kurzu reštaurovania historických textílií

Od 2009: VŠVU, vedúca Ateliéru reštaurovania textilu

06. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

2003 – 2009: VŠVU, odb. asistent Kurzu reštaurovania historických textílií,
Povinne voliteľné predmety
Základy konzervovania historických textílií, Kópia historických textílií, Reštaurovanie textilu

Od 2009: VŠVU, vedúca Ateliéru reštaurovania textilu
Povinné predmety:
Ateliér reštaurovania textilu
Povinne voliteľné predmety:
Technologická kópia historickej textílie – 2. stupeň I, Technologická kópia historickej textílie – 2. stupeň I

07. Odborné alebo umelecké zameranie: Reštaurovanie textilu
08. Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti:
1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii
2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii
3. monografia
4. učebnica
5. skriptá

Birkušová, S.: Reštaurovanie textilných fragmentov, Ochrana Kultúrneho dedičstva VIII, Fórum konzervátora, Zborník príspevkov z odborného seminára Marin 2005, Slovenské národné múzeum Bratislava, Slovenská národná knižnica Martin, Bratislava 2006

Birkušová, S.: Reštaurovanie empírovej štóly. In: Pamiatky a múzeá, 4/2004, Slovenské národné múzeum a Pamiatkový úrad SR v Bratislave, ISSN 13354353, s. 63-64.

Belanová, T. – Birkušová, S. – Zajonc, J.: Dva príklady rekonštrukcie na základe archeologického nálezu: výšivka a paličkovaná čipka. In: Experimentálna archeológia a popularizácia archeologického bádania v múzejnej a školskej praxi, 2005. ISBN 8096935984, s.123-146.

Poórová, S. – Birkušová, S.: Textílie z krypty rodiny Henkelovcov z Kaplnky sv. Michala archanjela na Oravskom hrade. In: Zborník prednášok VII. medzinárodného seminára o reštaurovaní. Banská Bystrica 2007, Komora reštaurátorov Slovenska a Obec reštaurátorov Slovenska, 2008, ISBN 9788096977918, s 127-131.

Poórová, S. – Birkušová, S.: Textílie z krypty rodiny Henkelovcov z Kaplnky sv. Michala archanjela na Oravskom hrade. In: Sborník Restaurování archeologických památek, Národní muzeum, Praha, 2008 s. 28-31.

09. Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu:

ČAJKA, M.: Kaplnka sv. Michala na Oravskom hrade, Historická revue, 5/ 2009, Slovenský archeologický a historický inštitút –

SAHI, Bratislava, s. 19- 23,

ZUBERCOVÁ, M. M.: Ďalšie obohatenie zbierok Oravského múzea o textilné a odevné predmety, ktoré sú na Slovensku unikátne. Zborník Oravského múzea 2010 XXVII. ISBN 9788089564019, s. 121-129:

HAľKO, J., KRAMPL, T.: Výskumy krypty v Dóme sv. Martina, Pamiatky a múzeá, 1/2011, Slovenské národné múzeum a Pamiatkový úrad SR v Bratislave, str. 6-12

LUKOVÁ, J.: Soňa Poórová – Mgr.art. Sylvia Birkušová, Textílie z krypty rodiny Henkelovcov. In: Umenie reštaurovania II, Galéria mesta Bratislavy, Komora reštaurátorov Slovenska, Obec reštaurátorov Slovenska, Bratislava 2011, ISBN 9788096977949, s. 150-153 a 286-287.

LUKOVÁ, J.: Mgr. art. Sylvia Birkušová, Modrá kazula. In: Umenie reštaurovania II, Galéria mesta Bratislavy, Komora reštaurátorov Slovenska, Obec reštaurátorov Slovenska, Bratislava 2011, ISBN 9788096977949 , s. 154-155 a 288-289.

BOLERÁZSKY, A, Japonský záves zo Štefánikovej pozostalosti, Revue Piešťany, ročník XLVIII, Kultúrno-spoločenský štvrťročník, Piešťany, s. 21 - 23

10. Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili: 0
11. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 12. 2. 2013
12. Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje: 2.2.8 Reštaurovanie
13. Názov habilitačnej práce: Historické textílie pod lupou
14. Téma habilitačnej práce: Reštaurovanie textilu
15. Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:  
16. Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

prof. Petr Siegl, akad. soch. – prof. pôsobiaci v danom odbore na AVU v Prahe,

PhDr. Vlastimil Havlík, PhD. – riaditeľ Múzea textilu – pobočka Uměleckoprůmyslového musea v Českej Skalici. Pedagogicky pôsobí aj na Univerzite v Hradci Králové, vyučuje dejiny textilu.

doc. Eva Mináriková, akad. mal. – významná textilná výtvarníčka.

17. Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Predseda:
prof. Boris Kvasnica, akad. mal. – prof.r pôsobiaci v odbore na VŠVU.

Členovia:
prof. Karel Stretti, akad. mal. – prof. pôsobiaci v odb. na AVU v Prahe.

Mgr. Vendulka Otavská – významná konzervátorka a reštaurátorka textilu.

18. Oponentské posudky:

Posudok – V. Havlík

Posudok – E. C. Mináriková

Posudok – P. Siegl

19. Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi o titul docent v odbore: Záznam habilitačnej komisie (súbor pdf na stiahnutie)
20. Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:  
21. Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:  
22. Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena: Zloženie UR (súbor doc na stiahnutie)
23. Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala: Prezenčná listina UR (súbor pdf na stiahnutie)
24. Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

Uznesenie č. 3 zo zasadnutia UR 16. 10. 2013:

Umelecká rada VŠVU tajným hlasovaním (16 za, 0 proti, 2 sa zdržali) rozhodla udeliť umelecko-pedagogický titul „docent“ Mgr. art. Silvii Birkušovej v odbore 2.2.8 Reštaurovanie.
25. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania: 16. 10. 2013 úspešne ukončené
26. Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:  
27. Kontaktná adresa: sbirkusova@gmail.com