Milan Houser

 

 

 

 

 

 

 

 

01. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Milan Houser, rodné Houser
02. Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti: MgA.
03. Rok narodenia: 1971
04. Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie: 1993 – 2000 Akademie výtvarných umění, Ateliér Monumenální tvorby Aleše Veselého
05. Priebeh zamestnaní:

Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, děkan, smlouva na plný úvazek od 1. 2. 2011 dosud

Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, Ateliér malba III, odborný asistent, smlouva na plný úvazek od 1. 4. 2010 dosud

Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, Ateliér malba III, asistent, smlouva na částečný úvazek od 7. 1. 2008 do 31. 3. 2009

06. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, Ateliér malba III, odborný asistent, smlouva na plný úvazek od 1. 4. 2010 dosud

Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, Ateliér malba III, asistent, smlouva na částečný úvazek od 7. 1. 2008 do 31. 3. 2009

07. Odborné alebo umelecké zameranie: Malířská a sochařská činnost intermediálního charakteru
08. Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti:
1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii
2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii
3. monografia
4. učebnica
5. skriptá
 
09. Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu:

HLAVEŠ, Milan. Hledání skla. 1. vyd. Praha: UPM a Galerie Pokorná, 2011. ISBN: 978-80-7101-099-9.

KNÍŽÁK, Milan – VLČEK, Tomáš. Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009. 1. vyd. Praha: Národní galerie, 2009. 380 s. ISBN: 9788070354384.

KUPKOVÁ, Marika (ed.). Sochy v ulicích / Brno art open '09. 1. vyd. Brno: Dům umění města Brna., 2009. 77 s. ISBN: 9788070091568, s. 42–43.

NETOPIL, Pavel. Milan Houser v perleti. In: Kupková, M. (ed.) Milan Houser. 1. vyd. Praha: Lennox, s.r.o., 2005. Nestr. ISBN: 80-239-5191-2.

ŠEVČÍK, Jiří – ŠEVČÍKOVÁ, Jana (eds.). Forma nasleduje... Risk / Form Follows... Risk. 1. vyd. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2007. 74 s. ISBN: 978-80-8059-126-7.

RAIMANOVÁ, Ivona. V prostoru 2000. Generace 1989–2009. Liberec: Spacium, o.p.s., 2009. 266 s. ISBN: 978-80-254-5751-1, s. 134–139.

10. Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:  
11. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 22. 2. 2013
12. Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje: 2.2.1 Výtvarné umenie
13. Názov habilitačnej práce: Technologické a materiálové experimenty v malbě
14. Téma habilitačnej práce: Vybraný soubor uměleckých děl zameřený na technologické přesahy prumyslových materiálu v malbě
15. Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:  
16. Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

prof. Ivan Csudai, akad. mal. – profesor pôsobiai v odbore na VŠVU.

prof. PaeDr. Radek Horáček, PhD. – vedúci Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.

doc. Mgr. František Kowolowski – Katedra malby Fakulty umění Ostravskej univerzity.

17. Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Predseda:
prof. Daniel Fischer, akad. mal. – profesor pôsobiaci v danom odbore na VŠVU.

Členovia:
doc. Daniel Balabán, akad. mal. – Katedra malby Fakulty umění OU v Ostrave.

doc. Adam Szentpétery, akad. mal. – vedúci ateliéru na Fakulte umenia TU KE.

18. Oponentské posudky:


Posudok – František Kowolovski

Posudok – Ivan Csudai

Posudok – Radek Horáček

19. Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi o titul docent v odbore: Záznam habilitačnej komisie
20. Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:  
21. Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:  
22. Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena: Zloženie Umeleckej rady
23. Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala: Prezenčná listina Umeleckej rady
24. Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

Umelecká rada VŠVU tajným hlasovaním (15 za, 0 proti, 2 sa zdržali) rozhodla udeliť umelecko-pedagogický titul „docent“ MgA. Milanovi Houserovi. V študijnom odbore 2.2.1 Výtvarné umenie.

25. Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania:

Habilitačné konanie úspešne ukončené 5.3.2014

26. Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:  
27. Kontaktná adresa: milan@milanhouse.com