Martin Piaček

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Martin Piaček, (Piaček)

2.

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Mgr. Art. ArtD.

3.

Rok narodenia:

1972

4.

Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

1990 – 1993 Bakalárske štúdium na Lesníckej fakulte MU Brno (ukončené prvou štátnou skúškou)

1994 – 1998 Bakalárske štúdium na VŠVU (Prof. Bartusz)

1998 – 2000 Magisterské štúdium na VŠVU (Prof. Jankovič)

2001 – 2008 Doktorandské štúdium na VŠVU (Doc. Hoffstädter)

1997 – študijný pobyt na ASP Krakow, PL

1998 – študijný pobyt na GRA Amsterdam, NL

2003 – študijný pobyt na Kent Institute, Sydney, AU

5.

Priebeh zamestnaní:

2000 – 2001 – pedagóg súkromnej umeleckej školy

od 2001 doktorand na VŠVU, neskôr asistent, potom odb. asistent až doteraz na VŠVU Bratislava

2009 – jeden semester pedagóg na Pedagogickej fakulte TRUNI Trnava

6.

Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

2004 – 2008 – VŠVU Bratislava asistent v ateliéri doc. Hoffstädtera

2008 – doteraz VŠVU Bratislava, odb. as. na katedre S.O.I (sochárske materiály -drevo, kameň, plasty I. a II,, priestor a materiál I a II)

2009 – jeden semester na Pedagogickej fakulte TRUNI Trnava

7.

Odborné alebo umelecké zameranie:

Voľné výtvarné umenie (socha, kresba, fotografia, video,inštalácia..)

8.

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti:

1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

Autorský katalóg „Martin Piaček, 2006-2012“, vydala SSG Banská Bystrica, 2012

Katalóg „Pawel Althamer“ (kolektívna práca o.z. Verejný podstavec), 2013

Katalóg „Bod 0“ (kolektívna práca o.z. Verejný podstavec), 2012

Autorský katalóg „Internal Affairs“ (spolu s M. Moravčíkom), 2005

( všetky katalógy sú v prílohe habilitačnej práce)

Publikované učebné texty

Voľne stiahnuteľný manuál „Nové typy plastov vo výtvarnej praxi

http://www.vsvu.sk/o-nas/katedry/katedra-socha-objekt-instalacia/

9.

Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu:

1. Lenka Kukurová: Pôvod ochorenia : Povojnové odsuny (Diagnóza : Amnézia)in. Flash Art CZ/SK no.44 Jún-September 2013

2. Gábor Hushegyi: Kordón, neonormalizácia, spoločenské umenie in. Dilemma (Ilona Németh, ed. Edit András), str. 291, Kalligram, 2013

3. Jarmila Kováčová: M(i)esto medzi pamäťou a nepamäťou (katalóg k výstave) in. M(i)esto medzi pamäťou a nepamäťou, TG Martin, 2013

4. Eva Kapsová: Text v expandovanom poli sochy in. Médium textu v umeleckej komunikácii, UKF Nitra, 2013

5. Zuzana Majlingová: O dekonštrukcii a demystifikácii ako princípoch tvorby (portrét) str.46-71 in. Profil súčasného výtvarného umenia no. 4/12

6. ed. Jana Geržová: Martin Piaček: Niekoľko komentárov k okolnostiam vzniku mojich prác, in. Rodové aspekty súčasného umeleckého diskurzu str. 86-95, Zborník z interdisciplinárneho sympózia, 2012

7. Anton Čierny: Rozhovor s Martinom Piačekom 20.12.2012 (rozhovor v autorskom katalógu) in. Vlasť- Homeland (Poznámky), 2012

8. Petra Hanáková: Martin Piaček in. Delete (Umenie a vymazávanie), katalóg k výstave, str. 81-82, SNG, 2012

9. Edit András: Köztéri emlékművek a történelmi múlt (és jövő) konstruálásában in. Centrum és periféria, str.140-142, Cepevit, Debrecen/Oradea, 2011

10. Barbora Geržová: Problémy kolektívnej identity (rozhovor) in. Inter-view II., katalóg k výstave, str. 144-153, NG Nitra, 2011

11. Jana Oravcová: (Anti)majstrovský diskurz: Alebo čo hovoria šaty? in. Ekonómie tela v umeleckohistorických a teoretických
diskurzoch, Slovart, 2011

12. Zsikla Mónika: Privát és közös történetek (recenzia výstavy) in. Műertő 1/2011, str. 6

13. Edit András: Integrálódni, csatlakozni, kimaradni? in. Műertő 6/2011, str. 8

14. Gábor Hushegyi: Public Dialog – SK/HU (recenzia výstavy) in. Lettre 2010/2011 str.55

15. Kurti Emese: Európa közepe (recenzia výstavy s I.Németh) in. Magyar Narancs no. 49/2010, str.45

16. Ivana Moncoľová: Samota (recenzia výstavy) in. Flash Art CZ/SK no. 14 Október-December 2009, str.67

17. Ivana Madariová: Nič než národ (recenzia výstavy) in. Flash Art CZ/SK no. 10 November-Február 2009, str.60

Juraj Kováčik, Posilňujúca samota (recenzia výstavy) in. Týždeň č.38, str. 58, 21.8.2009

18. Michal Moravčík: 3x Martin Piaček (rozhovor) in. Vlna 29/2006, str. 90

19. Gábor Hushegyi: Aktivizmus alebo dvorné umenie konformizmu? (recenzia výstavy, analýza) in. Profil 1/2006, str. 56-69

20. Daniel Grúň: Martin Piaček (profil v katalógu výstavy) Panteón (Hrdinovia a anti-pomíky), 2006

21. Matěj Kočka: Chlap, hrdina, dub, stroj (recenzia výstavy) in. Ateliér 5/2006

22. Petr Vaňous: Melancholie (katalóg k výstave) Melancholie, Galerie Caesar Olomouc, 2006

23. Jiří Olič: Melanchólia obrazová a sošná (recenzia výstavy) in. Domino Fórum 33/2006, str. 21

24. Mira Keratová: Martin Piaček skenuje kindervajcia

25. (profil) in. Umělec 1/2003 vol.6 str. 27-29

 

10.

Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

0

11.

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:

15. 1. 2014

12.

Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

2.2.1 Výtvarné umenie

13.

Názov habilitačnej práce:

Príbehy nesamozrejmého syna

14.

Témy habilitačnej práce:

Skúmanie vlastnej identity cez prizmu minulosti a jej odraz vo výtvarnom umení.

Subjektívnosť i neustála prítomnosť histórie ovplyvňujúca naše aktuálne rozhodovanie.

Vyhmatávanie slabých a nejasných miest ako podmienka elementárnej integrity.

História osobná a rodinná verzus história veľká a národná.

Historiografia ako nikdy neukončený proces.

Inštitucionalizácia hrdinov a politika pamäti.

15.

Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

 

16.

Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

prof. Kurt Gebauer, akad. soch. – emeritný profesor na VŠUP v Prahe a významný odborník z praxe.

PhDr. Katarína Rusnáková, PhD. – pedagogička a odborníčka z praxe pôsobiaca v príbuznom odbore na AU Banská Bystrica.

doc. Mgr. Anton Čierny – docent pôsobiaci v odbore na Katedre intermédií a multimédií VŠVU v Bratislave.

17.

Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

prof. Peter Roller, akad. soch. – profesor pôsobiaci v odbore Katedra SOI VŠVU v Bratislave.

prof. Juraj Bartusz, akad. soch. – profesor pôsobiaci v danom odbore na FU TU v Košiciach.

Mgr. Gábor Husghegyi – teoretik a kritik umenia, riaditeľ SI v Budapešti.

18.

Oponentské posudky:

Posudok – A. Čierny

Posudok – K. Gebauer

Posudok – K. Rusnáková

19.

Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi o titul docent v odbore:


Záznam habilitačnej komisie

20.

Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

 

21.

Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 

21.

Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:


Zloženie Umeleckej rady

22.

Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:


Prezenčná listina Umeleckej rady

23.

Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

Uznesenie č. 5

Umelecká rada VŠVU tajným hlasovaním (13 za, 1 proti, 2 sa zdržali) rozhodla udeliť umelecko-pedagogický titul „docent“ Mgr. art. Martinovi Piačekovi, ArtD. v študijnom odbore 2.2.1. Výtvarné umenie.

24.

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

úspešne ukončené dňa 21. 5. 2014

25.

Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

 

26.

Kontaktná adresa:

martinpiacek@hotmail.com