Klaudia Kosziba

 

 

 

 

 

 

 

 

01. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Klaudia Kosziba
02. Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti: Mgr. art., ArtD.
03. Rok narodenia: 1971
04. Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

1990 – 1996 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave,(Ateliér maľby, prof. Ján Berger)

2002 – 2007 externé doktorandské štúdium v odbore Výtvarné umenie, špecializácia Voľná výtvarná tvorba, VŠVU Bratislava (ArtD)

05. Priebeh zamestnaní:

1997 – 2006 odborná asistentka na Katedre dizajnu, Technická univerzita, Zvolen

2001 – 2009 odborná asistentka na Katedre maľby, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica

2002 – 2006 vedúca Katedry maľby, FVU AU Banská Bystrica

od 2008 odborná asistentka na Katedre maľby a iných médií, VŠVU Bratislava

06. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

1997 – 2006 Katedra dizajnu, TU Zvolen
odbor Dizajn nábytku/ Grafický dizajn, 2. roč
odbor Dizajn interiéru/ Výtvarná príprava 1.a 2.roč.
Tvar, farba, svetlo, 2.roč.

2001 – 2009 odborná asistentka na Katedre maľby, FVU AU, Banská Bystrica /
(2001 – 2002) asistentka v Ateliéri interaktívnej maľby (prof. S. Balko),
Prípravný ateliér /Maľba, Grafika, 1.roč. Bc. (2002 – 2009),
Výskum farby, 1. roč. Mgr. (2006 – 2009)

od 2008 Katedra maľby a iných médií, VŠVU Bratislava, vedenie Ateliéru maľby

07. Odborné alebo umelecké zameranie: maľba
08. Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti:
1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii
2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii
3. monografia
4. učebnica
5. skriptá

Skladačka k výstave Symptom-Premiere, vyd. Basis Wien CIA
katalóg k výstave Žena cez palubu!, ISBN 978-80-89330-05-8, 24 strán, CAB

katalóg k výstave To isté ale menšie alebo rovnako veľké, ale ďaleko, ISBN 978-80-89330-21-8, Galéria umenia Nové Zámky, 17 strán, CAB

09. Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu:

Zora Rusinová, Autoportrét v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia+, Veda, vyd. SAV, Bratislava 2009, ISBN 97880-224-1075-5, 362 strán reprodukcia na obálke Autoportrét 2006, Kapitola 2, Autoportrét ako symbol intelektuálnej autonómie, str.85

Gábor Hushegyi: Klaudia Kosziba - Rozmaľovaná sivá realita, OPUS (dvojmesačník Spolku maďarských spisovateľov na Slovensku) IV. Ročník, 2. číslo, 2012

10. Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili: 0
11. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 17. mája 2013
12. Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje: 2.2.1 Výtvarné umenie
13. Názov habilitačnej práce: Hora analógie
14. Téma habilitačnej práce: Obrat k obrazu
15. Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:  
16. Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

prof. Zora Rusinová, PhD. – profesorka pôsobiaca v príbuznom odbore na VŠVU BA.

prof. Ľudovít Hološka, akad. mal. – pedagóg na FU Akadémie umení v Banskej Bystrici.

prof. Vladimír Kokolia, akad. mal. – pedagóg na Akadémii výtvarných umení v Prahe

17. Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Predseda:
prof. Daniel Fischer, akad. mal. – profesor pôsobiaci v danom odbore na VŠVU BA

Členovia:
doc. Marián Mudroch, akad. mal. – odborník z praxe pôsobiaci v odbore.

doc. Adam Szentpétery, akad. mal. – docent pôsobiaci v odbore na FU TU KE.

18. Oponentské posudky:


Posudok – Ľudovít Hološka

Posudok – Vladimír Kokolia

Posuok – Zora Rusinová

19. Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi o titul docent v odbore: Záznam habilitačnej komisie
20. Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:  
21. Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:  
22. Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena: Zloženie Umeleckej rady
23. Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala: Prezenčná listina Umeleckej rady
24. Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

Umelecká rada VŠVU tajným hlasovaním (17 za, nik proti, nik sa nezdržal) rozhodla udeliť umelecko-pedagogický titul „docent“ Mgr. art. Klaudii Koszibe, ArtD. V študijnom odbore 2.2.1 Výtvarné umenie.

25. Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania:

Habilitačné konanie úspešne ukončené 5. 3. 2014

26. Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:  
27. Kontaktná adresa: kosziba@seznam.cz