Jaroslav Koléšek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Jaroslav Koléšek
02. Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti: Mgr. ArtD.
03. Rok narodenia: 1974
04. Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

1992 – 1997 Katedra Výtvarné tvorby, (Ateliér M. Kotrby), Ped. F. Ostravská univerzita

2009 – 2012 Akadémia umení, Fakulta výtvarných umení, Banská Bystrica, doktorandské studium

05. Priebeh zamestnaní:

1997 – 1998, OSVČ, Restaurování kamene, firma Werkmann, Olomouc

1998 – 2010, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, vedoucí Ateliéru modelování skla.

2008 – dosud, Fakulta umění, Ostravská univerzita v Ostravě

06. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

2008 – dosud, Fakulta umění, Ostravská univerzita v Ostravě, Katedra sochařství, Odborný asistent v Oboru Sochařství-volná tvorba,

2011 – dosud, Vedoucí Katedry sochařství, FU OU
Katedra sochařství/ KSO
Studijní program: Výtvarná umění
Obor: Sochařství – volná tvorba
Garant a cvičící v odb. předmětech Bc.
Cvičící v odb. předmětech Mgr.

07. Odborné alebo umelecké zameranie: sochařství
08. Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti:
1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii
2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii
3. monografia
4. učebnica
5. skriptá

KOLÉŠEK, Jaroslav, Jaroslav Koléšek: Vzdušný prostor, Text Jaroslav Koléšek a David Voda, Galerie Beseda, Šmíra print, Ostrava, 2011, 38 s.,ISBN 978-80-87427-13-2

KOLÉŠEK, Jaroslav, BIELESZOVÁ, Štěpánka, Jaroslav Koléšek: Země-Dotebe, Galerie Klatovy-Klenová, Klatovy-Klenová, 2000, 16 s., ISBN 80-85628-48-1

09. Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu:

BALABÁN, Jan. Autoři z výtvarné skupiny VY3 hledají nové obsahy. Mladá fronta Dnes. 1998, 15. 1. 1998, s. 3. ISSN 1210-1168.

BALABÁN, Jan. Členové skupiny Vy3 se představují v sálech galerie Půda v Českém Těšíně. Mladá fronta Dnes. 1998, 28. 9. 1998, s. 4. ISSN 1210-1168.

BINNEWRG, Anke. Jaroslav Koléšek. Glashaus. 2007, č. 4, s. 26. ISSN 1435-8565 K49413.
Cena Rudolfa Schlattauera. Ateliér. 2011, č. 1, 13. 1. 2011, s. 3. ISSN 1210-5236.

HUDEČEK, Aleš. Glass waves. Ateliér. 2008, č. 10, 15. 5. 2008, s. 5. ISSN 1210-5236.

CHAMONIKOLA Kaliopi a Jiří SOBOTKA. Pravděpodobná realita a další modely skutečnosti. Ateliér. 2003, č. 19, 25. 9. 2003, s. 12. ISSN 1210-5236.

CHMELAŘOVÁ, Marcela. Ostravské ambice. Ateliér. 2011, č. 20, 6. 10. 2011, s. 1. ISSN 1210-5236.

JEŘÁBKOVÁ, Edith a Martina VÍTKOVÁ. Kvalitní řešení. Ateliér. 2006, č. 12, 8. 6. 2006, s.16. ISSN 1210-5236.

KOLÉŠEK, Jaroslav a Kateřina VOZÁROVÁ. Jaroslav Koléšek: rozhovor s K. Vozárovou. In Zlin. 2004, září, s. 4-7.
Laureáti cen ze Zlína. Ateliér. 2009, č. 8, 16. 4. 2009, s. 3. ISSN 1210-5236.

MACHÁČEK, Jiří. Dvacet šest výtvarníků z Ostravské scény vystavilo svoje díla v Mánesu. Mladá fronta Dnes. 1998, 17. 7. 1998, s. 4. ISSN 1210-1168.

MIKOLÁŠEK, Martin a Jaroslav ŽILA. Jaroslav Koléšek. Protimluv. 2011, roč. 2011, č. 1, s. 24 - 29. ISSN 1802-0321.

MIKOLÁŠEK, Martin. Vzdušný prostor. Ateliér. 2011, č. 13, 30. 6. 2011, s. 7. ISSN 1210-5236.

SKOČKOVÁ, Jitka. Z ateliéru: rozhovor s J. Koléškem. Valašsko. 2011, č. 27, s. 44. ISSN 1212-3382. MK ČR E 13226.

SLAVICKÁ, Milena. Mezinárodní bienále současného umění: druhý pohled. Ateliér. 2005, č. 16, 25. 8. 2005, s. 2. ISSN 1210-5236

SOSNOWSKA, Monika. Czesi w Arsenale. Kurier poranny. 2002, 11. 10. 2002.

SZERSZUNO, Jerzy. Czescy outsiderzy w Arsenale. Kurier poranny. 2012, 7. 10. 2002.

ŠEVEČEK, Ludvík. Zlínský okruh cestuje. Ateliér. 2007, č. 6, 22. 3. 2007, s. 16. ISSN 1210-5236.

ŠEVEČEK, Ludvík. Zlínský salon mladých vstoupil do třetího dějství. Prostor Zlín. 2003, roč. 2003, č. 2, s. 3. ISSN 1212-1398.

ŠVIHÁLEK, Milan. Sochaři pod Landekem. Ateliér. 2010, č. 20, 7. 10. 2010, s. 6. ISSN 1210-5236.

TŘEŠŇÁK, Petr. Zvon pod jednou střechou. Respekt. 2002, 25. 2. 2002, s. 22. ISSN 0862-6545.

VODA, David. Bomby a srdce: rozhovor. A2. 2009, č. 9, 29. 4. 2009, s. 13, ISSN 1801-4542.

VORLOVÁ, Hana. Re-generace. Ateliér. 2009, č. 3, 5. 2. 2009, s. 5. ISSN 1210-5236.

VOSTRÁ, Lucie. Nic na odiv…?. Ateliér. 2008, č. 20, 9. 10. 2008, s. 12. ISSN 1210-5236.

VOZÁROVÁ, Kateřina. Natural 04. Prostor Zlín. 2004, č. 3, s. 20-23. ISSN 1212-1398.

VOZÁROVÁ, Kateřina. Rozhovor s Jaroslavem Koléškem. Ateliér. 2004, č. 20, 7. 10. 2004, s. 7. ISSN 1210-5236.

ŽILA, Jaroslav. OK. MK. Protimluv. 2012, roč. 2012, č. 4, s. 18. ISSN 1802-0321.

10. Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili: 0
11. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 5. 3. 2013
12. Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje: 2.2.1 Výtvarné umenie
13. Názov habilitačnej práce: Socha – svobodná stavba hmot a objemů v prostoru
14. Téma habilitačnej práce: Od objektu k sochařství
15. Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:  
16. Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

prof. Jiří Beránek, akad. soch. – prof. pôsobiaci vodbore na FUD ZU  v Plzni

doc. Mgr. art. Patrik Kovačovský – docent pôsobiaci v odbore Katedra SOI VŠVU BA

prof. Kurt Gebauer – emeritný profesor VŠUP,významný odborník z praxe

17. Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Predseda:
prof. Peter Roller, akad. soch. – prof. pôsobiaci v odbore Katedra SOI VŠVU v Bratislave.

Členovia:
prof. Juraj Bartusz, akad. soch. – prof. pôsobiaci v danom odbore na FU TU KE

prof. Michal Gabriel, akad. soch. – vedúci Ateliéru sochárstva 1, FaVU VUT v Brne.

18. Oponentské posudky:


Posudok – J. Beránek

Posudok – P. Kovačovský

Posudok – K. Gebauer

19. Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi o titul docent v odbore: Záznam zo zasadnutia habilitačne komisie
20. Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:  
21. Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:  
22. Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena: Zloženie Umeleckej rady
23. Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala: Prezenčná listina UR
24. Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

Uznesenie č. 3

Umelecká rada VŠVU tajným hlasovaním (15 za, nik proti, 1 zdržaný) rozhodla udeliť umelecko-pedagogický titul „docent“ Mgr. Jaroslavovi Koléšekovi, ArtD. v študijnom odbore 2.2.1 Výtvarné umenie.

25. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

Úspešne ukončené 26. 3. 2014

26. Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:  
27. Kontaktná adresa: kolesek@seznam.cz