Jana Balážiková

 

 

 

 

 

 

 

 

01.

Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Jana Balážiková, rodné priezvisko Balážiková
02. Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti: Mgr. art.
03. Rok narodenia: 1975
04. Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

Magisterské štúdium, 1995 – 2000, VŠVU, Bratislava, Katedra reštaurovania, Reštaurovanie drevenej sochy

1998 ukončené doplňujúce pedagogické štúdium na VŠVU

05. Priebeh zamestnaní:

2000 – 2002 – interné doktorandské štúdium, VŠVU, KR

2002 – 2009 – asistentka VŠVU, Bratislava, Katedra Reštaurovania, Ateliér reštaurovanie drevenej sochy

2006 – 2013- reštaurátorská činnosť

Od septembra 2012 – vedúca ateliéru rešt. Drevenej sochy, Katedra reštaurovania, VŠVU, Bratislava

06. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

2002 – 2009 – asistentka, výčba predmetu: Technologická kópia v dreve.

Od septembra 2012 – vedúca ateliéru rešt. Drevenej sochy, Katedra reštaurovania, VŠVU, Bratislava

07. Odborné alebo umelecké zameranie:

1. Reštaurovanie drevených plastík, drevených architektonických článkov a oltárnych architektúr,

2. Reštaurovanie kamenných plastík, kamenných architektonických článkov

3. Reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry

08. Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti:
1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii
2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii
3. monografia
4. učebnica
5. skriptá

Výstupy umeleckej činnosti – zverejnené umelcké dielo:

Kategória ZYY – 2 výstupy

Kategória ZZV – 1 výstup

Kategória ZXV – 3 výstupy

Kategória ZVV – 6 výstupov

Kategória YZY – 25 výstupov

09. Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu:

Kód 9 – ohlasy na umeleckú tvorbu - 7

Kód 6 – Recenzia v domácich publikáciách, časopisoch – 2

Kód 3 – citácia v domácich publikáciách - 1

10. Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:  
11. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 22. 3. 2013
12. Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje: 2. 2. 8 Reštaurovanie
13. Názov habilitačnej práce: Reštaurovanie zblízka
14. Téma habilitačnej práce: Reštaurovanie
15. Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:  
16. Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

prof. Boris Kvasnica, akad. mal. – prof. pôsobiaci v odbore na VŠVU.

Prof. Ludvík Hološka – pedagóg na Fakulte výtvarného umenia AU. B. Bystrica

PhDr. Katarína Kosová – generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR.

17. Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Predseda:
prof. Petr Siegl, akad. soch. – prof. pôsobiaci v danom odbore na VŠVU a na AVU v Prahe.

Členovia:
prof. Karel Stretti, akad. mal. – prof. pôsobiaci v odb. na AVU v Prahe.

Mgr. Barbora Matáková – významná odborníčka z praxe, Krajský pamiatkový ústav Trenčín.

18. Oponentské posudky:

Posudok – Ľ. Hološka

Posudok – K. Kosová

Posudok – B. Kvasnica

19. Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi o titul docent v odbore: Záznam habilitačnej komisie
20. Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:  
21. Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:  
22. Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena: Zloženie Umeleckej rady
23. Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala: Prezenčná listina Umeleckej rady
24. Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

Uznesenie č. 4 zo zasadnutia UR VŠVU 19.2.2014:

Umelecká rada VŠVU tajným hlasovaním ( 15 za, 1  proti, nik  sa nezdržal) rozhodla udeliť umelecko-pedagogický titul  „docent“ Danici Stojkovičovej, akad. mal.  a  tajným hlasovaním ( 16 za,  0  proti, nik sa nezdržal) rozhodla udeliť umelecko-pedagogický titul  „docent“  Mgr.art. Jane Balážikovej. Obom v študijnom odbore 2.2.8 Reštaurovanie.

25. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

dňa 19. 2. 2014 úspešne ukončené

26. Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:  
27. Kontaktná adresa: janabalazikova@gmail.com