Jacek Mrowczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Jacek Mrowczyk

2

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Titul magister umenia (Mgr. art.) v roku 1998.

Titul doktor umenia (ArtD.) v roku 2005.

3.

Rok narodenia:

1972

4

Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

1993-1998 Fakulta priemyslených foriem Akadémie výtvarných umení v Krakove.

Mesačný stáž na Univerzite v Ľubľane (Slovinsko) (program CEEPUS, 1996).

Semestrálny pobyt na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1997).

Štipendista Fulbrighta v Cooper-Hewitt National Design Museum v New Yorku (2001/2002).

Štipendista Nadácie Kościuszki v Rhode Island School of Design v Providence (2006/2007).

5

Priebeh zamestnaní:

1999-2007 asistent na Katedre vizuálnej komunikácie Fakulty priemyslených foriem Akadémie výtvarných umení v Krakove (Poľsko), plný úväzok.

Od 2007 odborný asistent (adiunkt) na Katedre grafického dizajnu Fakulty dizajnu Akadémie výtvarných umení v Katoviciach (Poľsko), plný úväzok.

Od 2007 prednášateľ na Fakulte grafického dizajnu Rhode Island School of Design v Providence (USA).

6

Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

Asistent na Katedre vizuálnej komunikácie Akadémie výtvarných umení v Krakove v rokoch 1999-2007 (funkciu asistenta zastával v predmete dizajn vizuálnej komunikácie).

V súčasnosti odborný asistent (adiunkt) na Katedre grafického dizajnu na Akadémii výtvarných umení v Katoviciach (učí predmety - základy typografie a dizajnu vizuálnej informácie) a prednášateľ na Rhode Island School of Design v Providence (učí základy typografie - Type 1 a význam vizuálneho odkazu - Making Meaning).

7.

Odborné alebo umelecké zameranie:

dizajn

8

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti:

1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

 

9

Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu:

 

10.

Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

0

11.

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:

19.6.2013

12.

Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

2.2.6 Dizajn

13.

Názov habilitačnej prednášky:

Dizajnér ako autor

14.

Téma habilitačnej práce:

Súbor uskutočnených umeleckých diel (1997-2013)

15.

Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

 

16.

Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

prof. Michał Stefanowski – profesor pôsobiaci v odbore na ASPvo Varšave.

prof. Krzysztof Kochnowicz – prof. pôsobiaci v odbore na Uniwersitet Artystyczny v Poznani

doc. Zdeno Kolesár, PhD. – teoretik umenia, docent v príbuznom odbore z KTDU VŠVU

17.

Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Predseda:
prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. – prof. pôsobiaci v danom odbore na VŠVU BA.

Členovia:
prof. Ľubomír Longauer, akad. mal. – významný odborník v odbore z praxe.

prof. Marian Oslislo – prof. pôsobiaci v odbore, na ASP v Katoviciach

18.

Oponentské posudky:

Posudok – K. Kochnowicz

Posudok – Z. Kolesár

Posudok – M. Stefanowski

19.

Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi o titul docent v odbore:

Záznam habilitačnej komisie

20.

Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

 

21.

Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 

21.

Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent", a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

Zloženie Umeleckej rady

22.

Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:

Prezenčná listina zo zasadnutia UR

23.

Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

Uznesenie č. 4

Umelecká rada VŠVU tajným hlasovaním (16 za, 0 proti, 0 sa zdržal) rozhodla udeliť umelecko-pedagogický titul „docent“ Mgr. art. Jaczekovi Mrowczykovi, ArtD.,PhD. v študijnom odbore 2.2.6 Dizajn.

24.

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

Úspešne ukončené 26. 3. 2014

25.

Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

 

26.

Kontaktná adresa:

jacek.mrowczyk@2plus3d.pl>