Danica Stojkovičová

 

 

 

 

 

 

 

 

01. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Danica Stojkovičová, rodená Stojkovičová
02. Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti: akad. mal.
03. Rok narodenia: 1964
04. Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

1984 – 1990 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra reštaurovania, odbor – reštaurovanie, pedagogické štúdium – Pedagogické minimum, Stupeň vzdelania: ISCED 5 A

1991 – 1992 Harvard University Art Museums, Fogg Art Museum, Harvard‘s Straus Center for Conservation, pôvodne Center for Conservation and Technical Studies, Samuel H. Kress Foundation Grant, Advanced-Level Internship in Conservation of Paintings, 17th Quincy Street, Cambridge, Masssachusetts 02138, USA

2012 – 2017 STU - Slovenská technická univerzita v Bratislave - Vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň, 5-ročné štúdium doktorandského študijného programu: technológia polymérnych materiálov, v študijnom odbore 5.2.21 technológia makromolekulárnych látok, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, školiteľ doc. Ing. Milena Reháková, PhD., Téma dizertačnej práce: Štúdium starnutia, spôsobov a mechanizmov degradácie polymérnych materiálov v objektoch kultúrneho dedičstva

Ďašie vzdelávanie:
1993 – 1994 The Metropolitan Museum of Arts, Sherman Fairchild Center for Objects Conservation, The Andrew V. Mellon Conservation Fellowship, 1 000 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10028, USA

1995 The International Center for Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property (ICCROM/UNESCO) Grant, 11th International Course of the Technology of Conservation, Benátky, Taliansko, marec – jún 1995

05. Priebeh zamestnaní:

1992 – 1993 The Metropolitan Museum of Art, Sherman Fairchild Center for Objects Conservation, 1 000 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10028, USA

1994 – 1995 The Metropolitan Museum of Art, Visiting Research Scholar, Sherman Fairchild Center for Objects Conservation , 1 000 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10028, USA

1996 – 1998 QSI International School of Bratislava - The American International School, predmet: History of Art, stredoškolská úroveň, vyučovanie v anglickom jazyku, Karloveská 64, 842 20 Bratislava

2003 – 2004 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratislava, vedúca oddelenia Prezentácia kultúry v zahraniči, Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava

2009 – doteraz École française de Bratislava, predmety: Histoire des Arts (vyučovanie vo francúzskom jazyku) a Arts Plastiques (vyučovanie v anglickom jazyku), 2. stupeň Základnej školy, Cádrova 23, 831 01 Bratislava

2007 – doteraz Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra reštaurovania, študijný program: Reštaurátorská tvorba, predmet: Ateliér - povinný predmet, vedúca Ateliéru závesného obrazu a tabuľovej maľby, pedagogická činnosť

06. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

2007 – doteraz Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra reštaurovania, študijný program: Reštaurátorská tvorba, predmet: Ateliér - povinný predmet, vedúca Ateliéru závesného obrazu a tabuľovej maľby

2008 – 2009 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra reštaurovania, študijný program: Reštaurátorská tvorba, predmet: Technologická kópia pre plošné disciplíny, povinne voliteľný predmet

07. Odborné alebo umelecké zameranie: Reštaurovanie závesných obrazov a tabuľových malieb
08. Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti:
1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii
2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii
3. monografia
4. učebnica
5. skriptá

výstup č. 1 - ZZY (Zvestovanie – Archanjel Gabriel, tab. maľba)

výstup č. 2 - ZYY (centrálna tabula got. retábula sv. Kataríny, Bazilika sv. Kríža, Kežmarok, garant projektu)

výstup č. 3 - ZZY (Zvestovanie – Panna Mária, tab. maľba)

výstup č. 4 - ZZY (Obojstranne maľ. kridlo got. retábula z oltára sv. Kataríny, Bazilika sv. Kríža, Kežmarok, tab. maľba)

výstup č. 5 – XZY (Noc múzeí, SNG Bratislava)

výstup č. 6 – ZYZ (Courtauld Panel Painting Initiative Project, tab. maľba, Londýn, Vešká Británia)

výstup č. 7 – XXY (Buďte v obraze, SNG Bratislava)

výstup č. 8 – ZYZ (Kunsthistorisches Museum a The Getty Panel Paintings Initiative: Pieter Brueghel the Elder Project, rešt. výskum, Viedeň, Rakúsko)

výstup č. 9 – ZZV (Výber z reštaurátorskej tvorby)
Vlastné materiály používané na výučbu v Ateliéri závesného obrazu a tabuľovej maľby je možné v blízkej budúcnosti publikovať.

09. Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu:

Technical examination of the Portrait of The Vicomtesse de Vaudreuil,“ Art Conservation Training Program 18th Annual Conference, Queen’s University at Kingston, Kingston, Ontario, Canada, 7. - 9. máj 1992, 7. kapitola str. 1-19

„Puvis de Chavannes’s Alegorical Murals in the Boston Public Library“ History, Technique, and Conservation, autori: Teri Hensick, Kate Olivier, Gianfranco Pocobene, JAIC 1997, Volume 36, Number 1, Article 5 (pp 59 to 81)

“Survey Report:Church of Santa Maria Formosa, Venice – Preliminary study survey for the conservation of the façade facing the canal, ICCROM/UNESCO, jún 1995, zborník z Course Conservation Course 1995

„Artist of the Month“ Gold-Gilding-Gold Danica Stojkovicova Johanidesova, médium: Monthly newsletter International Women‘s Club of Bratislava, autor: Sita Hoffman (Holandsko), dátum: máj 1999, vol. 8, No. 9, str. 12 - 13

„Nič nie je príťažlivejšie ako úspech“, médium: Pravda, príloha MY, autor: Andrea Ferková, dátum: Pondelok 3. 12. 2001, str. 30, foto: Marek Valeček

„Ticho výstavnej siene oživuje buchot loptičiek”, Danica Stojkovičová. In: Sme. - ISSN 1335-440X. - Roč. 13, č. 69 (24. 3. 2005). - [Príl.] Bratislava. - Č. 58, s. 7.

Divadelný ústav, Bratislava - výstava: Divadlo - vášeň, telo, hlas

Chýbajú peniaze na záchranu malieb v Domaniži, autor článku: Martin Kráľ, Pravda, príloha Slovensko, 7. November 2006

Reštaurovanie, Rádio Regina, Štúdio Bratislava, relácia Kontakty 12. 10. 2007, red. Ľudmila Jančigová

„Do Domaniže sa vrátila časť vzácneho oltáru“, médium: Pravda, autor: Stanislav Kráľ, dátum: 10. 12. 2008, str. 44

Televízia Markíza, relácia „Slovensko dnes“ spot venovaný ukončeniu prvej fázy reštaurovania oltárnej architektúry a dvoch tabuľových malieb Rímsko-katolíckeho kostola zasväteného sv. Mikulášovi Biskupovi, Domaniža, SR, 11.12.2008

Televízia TA3, 18:40, vysielanie: V Domaniži zreštaurovali časť unikátneho oltára”, spot venovaný ukončeniu prvej fázy reštaurovania oltárnej architektúry a dvoch tabuľových malieb Rímskokatolíckeho kostola zasväteného sv. Mikulášovi Biskupovi, Domaniža, SR 14.12.2008

TV Považie, regionálna televízia, relácia „Na Považí“, spot venovaný ukončeniu prvej fázy reštaurovania oltárnej architektúry a dvoch tabuľových malieb Rímskokatolíckeho kostola zasväteného sv. Mikulášovi Biskupovi, Domaniža, SR, 18.12.2008

Objavili obraz z roku 1643 - Domanižský oltár odkryl pri reštaurovaní svoje poklady, Plus jeden deň, Slovensko, 8. január 2009, str. 9

Maľby v Domaniži chcú pamiatkári vyhlásiť za objav roka, autor článku: Milan Kráľ, denník Pravda, príloha Regiony 2. august 2012

Acta Artis Academia, Príbeh Umění – Proměny výtvarného díla v čase, Sborník 3. Medzioborová konference ALMA, Praha 2010, str. 278, 282, 284

2010: „Vypchatým zvieratám pred Vianocami vynovili brlôžky“
Expozícia „Zázrak prírody - Biodiverzita Slovenska", Prírodovedné múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava, reštaurovanie diorám študentmi VŠVU pod odborným vedením odb. as. Danice Stojkovičovej, akad. mal., sprístupnenie výstavy 15. december 2010

Nočná pyramída – Profil, hostka: Danica Stojkovičová, reštaurátorka, Rádio Slovensko, Slovenský rozhlas, redaktorka a moderátorka Mgr. Katarína Martinková, 3. máj 2012, 22:17 hod

Študenti VŠVU reštaurujú obraz Nanebovzatie Panny Márie, rubrika „Cirkev dnes“ Rádio LUMEN, redaktorka a moderátorka Štefánia Kačalková-Štefančíková, 4. jún 2012, 13:15 hod.

Študenti VŠVU reštaurujú obraz Nanebovzatie Panny Márie, 6. jún 2012, Tlačová kancelária, Konferencia biskupov Slovenska
Študenti VŠVU v Bratislave reštaurujú obraz Nanebovzatie Panny Márie, 8. jún 2012, Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR)

Oltár sv. Márie Magdalény, 1706, Rímskokatolícky farský kostol, bulletin o reštaurovaní oltára, Vydalo prievidzké pracovisko Krajského pamiatkového úradu Trenčín v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou farnosť Prievidza – mesto. Zreštaurovaný oltár sv. Márie Magdalény bol slávnostne požehnaný dňa 29. júla 2012

Spektrum vedy, Výskum na katedre reštaurovania VŠVU, TV JOJ 10.1.2013 20:30 hod, 11.1.2013 14:10 hod

Pripravovaný zborník Zuzana Ludiková – Árpád Mikó: Pohrebné miesta a náhrobné pamiatky Thurzovcov. In: Tünde Lengyelová a kol.: Thurzovci a ich historický význam. Bratislava : Pro Historia a Historický ústav SAV, 2013, s. 167-181. pozn. 86

10. Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:  
11. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 26. 3. 2013
12. Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje: 2.2.8 Reštaurovanie
13. Názov habilitačnej práce: Od primitívnych pracovných nástrojov a skalných malieb cez g éniov maľby modernému umeniu z pohľadu reštaurátorky
14. Téma habilitačnej práce: Reštaurovanie závesných obrazov a tabuľových malieb
15. Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:  
16. Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Prof. Ludvík Hološka – pedagóg na Fakulte výtvarného umenia AU. B. Bystrica

doc. PhDr. Ingrid Ciulisová, CSc. – vedúca dokumentačného oddelenia Ústav dejín umenia SAV, akad. mal.

Dorota Filová – reštaurátorka, špecializácia: rešt. závesných obrazov a tab. malieb.

17. Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Predseda:
prof. Petr Siegl, akad. soch. – prof. pôsobiaci v danom odbore na VŠVU a na AVU v Prahe.

Členovia:
doc. Vladimír Plekanec, akad. mal. – významný odb. z praxe,

prof. Karel Stretti, akad. mal. – prof. pôsobiaci v odbore na AVU v Prahe.

18. Oponentské posudky:


Posudok – I. Ciulisová

Posudok – D. Filová

Posudok – Ľ. Hološka

19. Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi o titul docent v odbore: Záznam habilitačnej komisie
20. Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:  
21. Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:  
22. Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena: Zloženie Umeleckej rady
23. Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala: Prezenčná listina Umelckej rady
24. Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

Uznesenie č. 4 zo zasadnutia UR VŠVU 19.2.2014

Umelecká rada VŠVU tajným hlasovaním ( 15 za, 1  proti, nik  sa nezdržal) rozhodla udeliť umelecko-pedagogický titul  „docent“ Danici Stojkovičovej, akad. mal.  a  tajným hlasovaním ( 16 za,  0  proti, nik sa nezdržal) rozhodla udeliť umelecko-pedagogický titul  „docent“  Mgr.art. Jane Balážikovej. Obom v študijnom odbore 2.2.8 Reštaurovanie.

25. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

dňa 19. 2. 2014 úspešne ukončené

26. Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:  
27. Kontaktná adresa: danica.jlj@gmail.com