Štrukturálne fondy

Logá asfeu opvv efrr
Logá asfeu opvv efrr
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 

Digitalizácia technologických procesov v dizajne

Dopytovo-orientovaný projekt, Operačný program Výskum a vývoj, Prioritná os: 4 - Podpora výskumu a vývoja v BK, Opatrenie: 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji