Dizajn v texte a kontexte - Československo v medzivojnovom období

Výskumný projekt "Dizajn v texte a kontexte - Československo v medzivojnovom období" je druhou etapou výskumu zameraného na kritickú reflexiu dizajnérskej tvorby. 

Ambíciou projektu je podnietiť na Slovensku záujem o teoretické uvažovanie o dizajne a vnímanie dizajnu v širších kontextoch. Tejto problematike sa u nás venuje minimum pozornosti, pritom práve v dobe narastania úloh dizajnu v spoločnosti je dôležité túto sféru dokumentovať, analyzovať, interpretovať a tak pochopiť mnohorakosť zámerov, či aspektov dizajnu. Zatiaľ čo prvá etapa výskumu sa zameriavala primárne na zahraničné odborné texty o dizajne, aktuálny výskum vyhľadáva a spracováva teoretické texty od českých a slovenských tvorcov i kritikov dizajnu a materiálnej kultúry z obdobia prvej Československej republiky. Kritická prax 20. a 30. rokov 20. storočia mala zásadný vplyv na formovanie dizajnu ako samostatnej disciplíny u nás, napriek tomu neboli dosial tieto texty kriticky spracované. Texty budú analyzované a interpretované vo vlastných štúdiách s konkrétnymi témami, nadväzujúcimi na doterajší výskum. Dizajn bude reflektovať vo vzťahu ku kultúre bývania, i v širšom kontexte sociálno-kultúrnej histórie Československa. Texty, skúmajúce históriu písania o dizajne, majú za cieľ osloviť odborné publikum, profesionálov z oblasti produkcie a propagácie dizajnu a študentov dizajnu a príbuzných vedných odborov, aj verejnosť zaujímajúcu sa o dizajn a materiálnu kultúru. Perspektívne vytvoria základ pre zostavenie publikácie, ktorá bude prvým uceleným vedeckým príspevkom na poli teórie dizajnu na Slovensku.

Výskum je podporený z verejných zdrojov formou štipendia Fondom na podporu umenia.

Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia