Profil verejného obstarávateľa

Vysoká škola výtvarných umení

Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovensko

Štatutárny zástupca:

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. – rektor

  • IČO: 00157805
  • DIČ: 2020798692                                     
  • IČ DPH: SK2020798692

Kontakt

Drotárska 44
811 02 Bratislava
02 6829 9567
0903 970 055
chránený e-mail
Mapa

Pracovníci

Ing. Ondrej Tkáč
Verejný obstarávateľ
02 6829 9567
chránený e-mail

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):

http://www.vsvu.sk

Druh verejného obstarávateľa:

Organizácia riadená verejným právom

Zatriedenie:

§ 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave prostredníctvom referátu verejného obstarávania. Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade s platným znením zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internými smernicami.