Verejné obchodné súťaže

Verejná obchodná súťaž č. 01/2017

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave ako vyhlasovateľ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 01/2017

Predmet súťaže:

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj hnuteľného majetku Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Strojové zariadenie na rezanie vodným lúčom MicroStep CNC AQUACUT 2001.15 W, vysokotlaková HD-pumpa STREAMLINE  SL-V 30HP OEM

Na stiahnutie:

 

Verejná obchodná súťaž č. 01/2016

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave vyhlasuje Verejnú obchodnú súťaž č. 01/2016 na uzavretie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku na predaj auta bližšie špecifikovaného v podmienkach verejnej obchodnej súťaže.

Predmet súťaže:

Predaj hnuteľného majetku Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Osobné motorové vozdlo.

Dokumenty na stiahnutie:

VOS_01_2016

Čestné prehlásenie účastníka súťaže