Vedúci/a Galérie MEDIUM Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: 

vedúci/a Galérie MEDIUM Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Podmienky prijatia: 

 • VŠ vzdelanie 2. stupňa
 • schopnosť koncepčnej, riadiacej a organizačnej práce,
 • znalosť anglického jazyka (min. B2 podľa CEF),
 • obhájenie písomne spracovanej koncepcie odbornej a prevádzkovej činnosti a rozvoja galérie.

Všeobecné podmienky prijatia:

 • splnenie požadovaných odborných podmienok, 
 • bezúhonnosť,
 • predloženie požadovaných písomných materiálov,
 • osobná účasť na výberovom konaní.

Odborné podmienky prijatia:

 • schopnosť dramaturgicky zabezpečovať program a prevádzku galérie podľa požiadaviek a potrieb VŠVU (viď príloha výzvy),
 • organizačné schopnosti a samostatnosť v komunikácii s partnerskými inštitúciami,
 • flexibilnosť a operatívnosť v riadení galérie,
 • schopnosť vypracovania projektov pre grantovú podporu činnosti a rozvoja galérie,
 • organizovať sprievodný program k výstavám a kultúrnym podujatiam galérie,
 • organizovať diskusné fóra k aktuálnym spoločenským témam,
 • samostatne zabezpečovať PR galérie (komunikáciu s verejnosťou a médiami).

Priebeh výberového konania: 

 • prezentácia doterajšej odbornej činnosti uchádzača/ky (cca 5 min.),
 • prezentácia konceptu odbornej a prevádzkovej činnosti a rozvoja galérie (cca 15 min.),
 • rozprava s členmi komisie a obhajoba predloženej koncepcie (cca 10 min.).

Termín podania prihlášok do: 12. 3. 2019

Termín nástupu: apríl 2018

K prihláške do výberového konania uchádzači priložia:

 • profesijný životopis,
 • fotokópie dokladov o vzdelaní (vysvedčenie, diplom), 
 • výpis registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • písomne spracovanú koncepciu odbornej a prevádzkovej činnosti a rozvoja galérie.

Prihlášky s potrebnými dokladmi žiadame zaslať na adresu:

Vysoká škola výtvarných umení, Personálny úsek 
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava.

Kontakt:

Ing. Mgr. Jana Tomšíková
tomsikova@vsvu.sk
02-5942 8513

 

Bratislava 18. 1. 2019

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
Rektorka VŠVU

 

Príloha výzvy k výberovému konaniu na obsadenie pracovného miesta: 

vedúci/a Galérie MEDIUM Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Požiadavky a potreby Vysokej školy výtvarných umení na dramaturgické a prevádzkové zabezpečenie činnosti Galérie Medium: 

 • zaradenie do dramaturgického plánu galérie a organizačné zabezpečovanie realizácie výstav a umeleckých podujatí, ktoré má VŠVU zmluvne dohodnuté s externými kultúrnymi inštitúciami: 
  – Trienále plagátu Trnava (september / každé tri roky)
  – ŠperkStreet (september-október / každoročne)
  – Mesiac fotografie (november / každoročne).
 • zaradenie do dramaturgického plánu galérie a organizačné zabezpečovanie realizácie výstav a prezentácií spojených s obhajobou záverečných prác študentov VŠVU, 
 • zaradenie do dramaturgického plánu galérie a organizačné zabezpečovanie realizácie výstav a prezentácií zahraničných partnerských umeleckých škôl a vzdelávacích inštitúcií, 
 • zaradenie do dramaturgického plánu galérie a organizačné zabezpečovanie realizácie výstav a prezentácií domácich a zahraničných osobností vizuálneho umenia, architektúry, dizajnu a reštaurovania.
* Spôsob odborného hodnotenia a schvaľovania dramaturgického plánu činnosti Galérie Medium bude predmetom vypracovania návrhu nového Štatútu Galérie Medium, na ktorom bude participovať novoprijatý/á vedúci/a galérie. V návrhu štatútu môže byť zohľadnený koncept odbornej a prevádzkovej činnosti a rozvoja galérie.