Prijímacie pohovory - magisterské štúdium

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania v akademickom roku 2018/2019 na magisterské štúdium s nástupom v roku 2019/2020

Uchádzač o magisterské štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent absolvoval bakalárske štúdium, t. j. študijný program prvého stupňa príbuzného študijného odboru, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU. Súčasťou prijímacieho konania na magisterské štúdium na VŠVU je prijímací pohovor, ktorý sa uskutoční 21. 6. 2019, na základe ktorého sa majú preveriť individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky na magisterské štúdium na VŠVU, rozhľad v problematike a v dianí v odbore, úroveň myslenia, jeho znalosti z dejín a teórie umenia a estetiky.

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred absolvovaním študijného programu prvého stupňa, uchádzač je prijatý na magisterské štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním študijného programu prvého stupňa. Doklad o absolvovaní študijného programu prvého stupňa uchádzač predloží do desiatich dní po absolvovaní študijného programu prvého stupňa, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium. Uchádzač o magisterské štúdium na VŠVU sa môže prihlásiť iba na jeden z nasledujúcich študijných programov (konkretizuje aj ateliér, do ktorého sa hlási!), ktoré sú uvedené aj s predpokladaným počtom prijatých uchádzačov:

Študijný odbor: 2.2.1 Výtvarné umenie

 • Maliarstvo - 9
 • Grafika a iné médiá - 10
 • Fotografia a nové médiá - 10
 • Intermédiá - 8
 • Socha, objekt, inštalácia - 6
 • Úžitkové umenie (špecializácie sklo, keramika, šperk) - 7

Študijný odbor: 2.2.6 Dizajn

 • Dizajn - 10
 • Textilná tvorba - 10
 • Vizuálna komunikácia - 10

Študijný odbor: 2.2.7 Architektonická tvorba

 • Architektonická tvorba - 10

Študijný odbor: 2.2.8 Reštaurovanie

 • Reštaurátorská tvorba - 10

Študijný odbor: 2.1.18. Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry

 • Dejiny a prax súčasného umenia - 6

Uvedené počty uchádzačov nie sú záväzné.

Uchádzač o magisterské štúdium na VŠVU vyplní a elektronicky odošle elektronickú prihlášku, ktorá je umiestnená na webovej stránke VŠVU najneskôr do 22. 05. 2019. Následne prihlášku vytlačí, podpíše a najneskôr do 23. 5. 2019 ju poštou odošle spolu s týmito prílohami:

 • profesijný životopis
 • úradne overená kópia bakalárskeho diplomu, v prípade diplomu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
 • úradne overená kópia dodatku k diplomu alebo výpis absolvovaných predmetov s vypočítaným váženým študijným priemerom, ktorý bude potvrdený študijným oddelením príslušnej vysokej školy (uchádzači z inej vysokej školy ako VŠVU), v prípade dokladu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium
  Viac informácií:
  http://www.vsvu.sk/studium/studenti/uznavanie-dokladov/
  http://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/

na adresu:

Rektorát Vysokej školy výtvarných umení, študijné oddelenie
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava

Poplatok vo výške 25 eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom:

 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 19 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly.
  Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 190037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:

 • Majiteľ účtu: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
 • Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • Účel platby: variabilný symbol 648 003
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 19 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly.
  Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 190037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

Informácie o magisterskom štúdiu poskytuje študijné oddelenie VŠVU:

Ing. Iveta Šmalová
02 5942 8511
chránený e-mail

Priebeh prijímacieho konania a kritériá prijatia pre študijné odbory:
Výtvarné umenie
Dizajn
Reštaurovanie
Architektonická tvorba

Prijímací pohovor má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného magisterského študijného programu. Prijímací pohovor na magisterské štúdium prebieha pred prijímacou komisiou menovanou rektorom VŠVU pre každý študijný program osobitne.

Komisia posúdi individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky magisterského štúdia na VŠVU, rozhľad v problematike a v dianí v odbore, úroveň myslenia, jeho znalosti z dejín a teórie umenia a estetiky. Komisia zohľadní aj dosiahnuté výsledky v absolvovanom bakalárskom študijnom programe (vážený študijný priemer v tomto štúdiu).

Prijímací pohovor pozostáva z týchto častí:

 • prezentácia portfólia uchádzačom (portfólio je vo forme fotografií alebo v elektronickej podobe).
 • rozprava členov komisie s uchádzačom o magisterské štúdium
 • hodnotenie portfólia a rozpravy komisiou

Každý člen prijímacej komisie boduje portfólio a rozpravu s uchádzačom (v rozpätí 0 – 5 bodov), pričom na základe súčtu bodov od jednotlivých členov komisie je vytvorené poradie uchádzačov. Výsledky hodnotenia a poradie uchádzačov predkladá prijímacia komisia rektorovi VŠVU, ktorý rozhoduje o prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného VŠVU. Rozhodnutie o prijatí dostane uchádzač v súlade so zákonom a predpismi VŠVU.

Priebeh prijímacieho konania a kritériá prijatia pre študijný odbor:
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry

Uchádzač o magisterské štúdium v odbore Dejiny a prax súčasného umenia sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent či študentka absolvovali bakalárske štúdium, t. j. študijný program prvého stupňa v študijnom odbore Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry a jeho príbuzných odboroch a takisto v odbore Umenie,  potom sa môžu predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU. Súčasťou prijímacieho konania na magisterské štúdium na VŠVU je prijímací pohovor a písomná práca: esej alebo interpretácia vybratého diela alebo výstavy, ktoré uchádzač alebo uchádzačka o magisterské štúdium spracujú počas prijímacieho konania. Prijímací pohovor prebieha formou rozhovoru s uchádzačom či uchádzačkou, v ktorom sa preverujú ich doterajšie znalosti v rozsahu bakalárskeho štúdia v odbore Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry jeho príbuzných odboroch a takisto v odbore Umenie,  ďalej jeho schopnosti, rozhľadenosť, záujmy a tvorivé predpoklady.

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred absolvovaním študijného programu bakalárského stupňa, uchádzač alebo uchádzačka  sú prijatí na magisterské štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním študijného programu prvého stupňa. Doklad o absolvovaní študijného programu bakalárskeho stupňa uchádzač predloží do desiatich dní po absolvovaní študijného programu prvého stupňa, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.

Priebeh prijímacieho konania

Prijímací pohovor na magisterské štúdium prebieha pred prijímacou komisiou menovanou rektorom VŠVU Komisia zohľadňuje tak výsledky prijímacieho pohovoru ako aj písomnú esej a súčasne aj študijné výsledky počas bakalárskeho štúdia.

Odporúčaná literatúra k prijímacím pohovorom

CHATELET, Albert. Ed. Svetové dejiny umenia – maliarstvo, sochárstvo, architektúra, úžitkové umenie. Praha, Ottovo nakladatelství 2004

FOSTER, Hal – KRAUS, Rosalind – BOIS, Yves-Alain – BUCHLOH, Benjamin: Umění po 1900. Modernizmus, antimodernizmus, postmodernizmus. Praha: Slovart, 2007.

NELSON, Robert, SHIFF, Richard (eds.): Kritické pojmy dejín umenia. Bratislava : N-CSU – Slovart, 2004.

 

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania na magisterské štúdium podrobne upravuje Vnútorný predpis o prijímacom konaní na VŠVU.