Prijímacie pohovory - doktorandské štúdium

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania v akademickom roku 2018/2019 na doktorandské štúdium s nástupom v roku 2019/2020

Uchádzač o doktorandské štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent absolvoval magisterské štúdium, t. j. študijný program druhého stupňa príbuzného študijného odboru, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU, ktoré sa uskutoční dňa 28. 6. 2019, a uchádzať sa tak o jednu z vypísaných tém doktorandského štúdia. Súčasťou prijímacieho konania na doktorandské štúdium na VŠVU je prijímací pohovor, na základe ktorého sa majú preveriť individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky doktorandského štúdia na VŠVU.

Uchádzač o doktorandské štúdium na VŠVU si podáva prihlášku iba na jeden zo študijných programov, pričom sa prihlasuje na jednu z vypísaných tém doktorandského štúdia (zvolí si buď internú, alebo externú formu štúdia, ak sú vypísané). Témy dizertačných prác vypíše rektor VŠVU najmenej dva mesiace pred termínom podávania prihlášok na doktorandské štúdium, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania na doktorandské štúdium uchádzať. Uchádzač si podáva prihlášku na jeden z nasledujúcich študijných programov:

 • Výtvarné umenie
 • Dizajn
 • Reštaurátorská tvorba
 • Architektonická tvorba
 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry

Uchádzač o doktorandské štúdium na VŠVU vyplní a elektronicky odošle elektronickú prihlášku, ktorá bude umiestnená na webovej stránke VŠVU  od 27. 3. 2019 do 29. 5. 2019 . Následne prihlášku vytlačí, podpíše a najneskôr 30. 5. 2019  poštou odošle spolu s týmito prílohami:

 • profesijný životopis a podrobný súpis umeleckej, resp. publikačnej činnosti vo forme portfólia. (Viac informácií v dokumente na stiahnutie.)
 • stručný návrh projektu dizertačnej práce, ktorá musí byť v súlade s vypísanou témou, na ktorú sa doktorand hlási
 • úradne overená kópia diplomu z druhého stupňa štúdia, v prípade diplomu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium   Viac informácií: http://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/
 • úradne overená kópia dodatku k diplomu alebo výpis absolvovaných predmetov s vypočítaným váženým študijným priemerom, ktorý bude potvrdený študijným oddelením príslušnej vysokej školy (uchádzači z inej vysokej školy ako VŠVU); v prípade dokladu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
 • doklady o absolvovaných jazykových skúškach (ak ich uchádzač absolvoval)
 • uchádzač o tému v študijnom programe výtvarné umenie sa prihlási s ročným odstupom od absolvovania magisterského stupňa štúdia

na adresu:

Rektorát Vysokej školy výtvarných umení, študijné oddelenie
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava

Poplatok vo výške 40 eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom:

 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 19 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly.
  Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 190037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača
 • Majiteľ účtu: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
 • Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

Informácie o doktorandskom štúdiu poskytuje študijné oddelenie VŠVU:

Anna Valentínyová
02 5942 8512
chránený e-mail

Priebeh prijímacieho konania

Prijímací pohovor má preveriť individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky doktorandského štúdia na VŠVU. Prijímací pohovor na doktorandské štúdium prebieha pred prijímacou komisiou menovanou rektorom VŠVU pre každý študijný program osobitne. Komisia pri svojom rozhodovaní prihliada na dosiahnuté výsledky v absolvovanom magisterskom študijnom programe (vážený študijný priemer v tomto štúdiu), no v oveľa väčšej miere zohľadňuje rozsah a kvalitu umeleckej činnosti alebo odbornej publikačnej činnosti uchádzača, rovnako tak výsledky jeho inej umeleckej alebo odbornej činnosti (napr. v prehliadkach umeleckých prác študentov alebo výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných prác a pod.).

Prijímací pohovor pozostáva z týchto častí:

 • prezentácia portfólia umeleckej, resp. publikačnej činnosti uchádzačom o doktorandské štúdium
 • prezentácia projektu a témy dizertačnej práce
 • rozprava členov komisie s uchádzačom o doktorandské štúdium
 • hodnotenie a bodovanie portfólia komisiou, umeleckej, resp. publikačnej činnosti a prezentovaného projektu dizertačnej práce uchádzača o doktorandské štúdium

Každý člen prijímacej komisie boduje portfólio a rozpravu s uchádzačom, pričom na základe súčtu bodov od jednotlivých členov komisie je vytvorené poradie uchádzačov. Výsledky hodnotenia a poradie uchádzačov predkladá prijímacia komisia rektorovi VŠVU, ktorý rozhoduje o prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného VŠVU. Rozhodnutie o prijatí dostane uchádzač v súlade so zákonom a predpismi VŠVU.

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania na doktorandské štúdium podrobne upravuje Vnútorný predpis o prijímacom konaní na VŠVU.

Témy doktorandského štúdia

Pre akademický rok 2019/2020