Prijímacie pohovory DDŠ

Dvojročné doplnkové štúdium

Prihlášky na pohovory na akademický rok 2019/2020 záujemcovia posielajú do 31. 5. 2019. Termín prijímacieho pohovoru je 21. 6. 2019.

V prípade ďalších otázok kontaktujte e-mailom študijné oddelenie VŠVU:

Ing. Iveta Šmalová
02 5942 8511
chránený e-mail

Pohovor

Žiadateľ osobne predloží komisii portfólio. Komisia katedry po diskusii s uchádzačom posúdi jeho výtvarnú úroveň, motiváciu a vedomosti. Následne navrhne prijatie/neprijatie študenta vedeniu VŠVU na definitívne schválenie. Žiadateľ bude o výsledku vyrozumený písomne.

Prílohy k prihláške na štúdium

Uchádzač si vytlačí prihlášku (ktorá bude neskôr umiestnená na tomto mieste), vypíše a podpíše ju a spolu so životopisom, notárom overenou kópiou diplomu, kópiou vysvedčenia o štátnej skúške pošle na študijné oddelenie VŠVU. V prihláške v časti „Prihlasujem sa“ uvedie názov katedry, ateliéru/pedagóga (viď zoznam KATEDRY). Portfólio prinesie na pohovor.

Ubytovanie

VŠVU neposkytuje ubytovanie na internáte pre študentov doplnkového štúdia.

 

Viac o Dvojročnom doplnkovom štúdiu sa dočítate TU