Konzultácie – Katedra fotografie a nových médií

Informácie o termínoch konzultácií a domácich prácach potrebných pre prijímacie pohovory.

Konzultácie sa konajú v budove VŠVU, na Drotárskej ceste 44, 3. posch., na Katedre fotografie a nových médií, v čase od 13:00 – 15:00 hod.

2. 10. utorok Silvia Saparová

4. 10. štvrtok Michal Huštaty/Tereza Kopecká

9. 10. utorok Marko Horban

11. 10. štvrtok Michal Huštaty/Tereza Kopecká

16. 10. utorok Dominika Jackuljaková

18. 10. štvrtok Zuzana Pustaiová

25. 10. štvrtok DOD (otvorené konzultácie celý deň)

6. 11. utorok Zuzana Pustaiová

8. 11. štvrtok Marko Horban

13. 11. utorok Silvia Saparová/Dominika Ličková

15. 11. štvrtok Olja Triaška Stefanović

20. 11. utorok Silvia Saparová/Dominika Ličková

22. 11. štvrtok Dominika Jackuljaková

27. 11. utorok Ľubo Stacho

29. 11. štvrtok Olja Triaška Stefanović

4. 12. utorok Silvia Saparová/Dominika Ličková

6. 12. štvrtok Ľubo Stacho

Domáce práce, ktoré prinesie uchádzač v prvý deň skúšok :

Povinné témy domácich prác:

a) Kolekciu 20 ks voľných fotografických prác zo svojej doterajšej tvorby, formát 18x24 až 50x60 cm
b) Autoportrét – 1 fotografia 30x40 cm
c) Zátišie – 3 fotografie formátu 30x40 cm, dôraz sa kladie na dokonalé technické prevedenie.
d) Kolekcia 10 ks fotografií 18x24 cm. Možnosť výberu jedného z doleuvedených žánrov, ktorý treba uviesť na fotografiách:

  • reportáž
  • dokument
  • záznam z akcie, happeningu alebo performance
  • fotografický príbeh

Dôležité: Presne dodržať propozície, čo sa týka obsahu, rozsahu, počtu, formátu   a technologického spracovania fotografií! Kolekcie, ktoré nebudú kompletné  budú vyradené z hodnotenia. Práce treba odovzdať  podpísané a v tvrdom uzatvárateľnom obale!

Písomný test:

Test mapuje znalosti uchádzača v oblasti svetových a slovenských dejín, dejín literatúry, kultúry a dejín  umenia  (v  rozsahu  stredoškolského štúdia  gymnázií a stredných  odborných a umeleckých škôl)

Ústny pohovor:

Dialóg medzi uchádzačom a pedagógom, s cieľom získania celkového obrazu, rozhľadenosti uchádzača v oblasti kultúry, estetiky, spoločenského prehľadu a aktuálneho výtvarného umenia. Paralelne s dialógom pedagógovia hodnotia domáce práce uchádzača, ktoré sú súčasťou prijímacích skúšok.

Talentová skúška:

  • Kresba ceruzkou (resp. iným materiálom)  podľa skutočnosti
  • Fotografovanie podľa zadaných tém, spracovanie obrazu digitálnym procesom.

Materiál, ktorý si musí priniesť uchádzač: Kresliarske potreby – ceruza, resp. uhoľ, rudka, guma, fixatív, pripínačky, rysovacia doska. Digitálny fotoaparát.