Dodatočné prijímacie pohovory – magisterské štúdium

VŠVU vypisuje Dodatočné prijímacie pohovory na akademický rok 2019/2020 pre magisterský stupeň štúdia

Dodatočné prijímacie pohovory
sa budú konať dňa 5. septembra 2019

VŠVU vypisuje Dodatočné prijímacie pohovory na akademický rok 2019/2020 pre magisterský stupeň štúdia, ktoré sa uskutočnia 5. 9. 2019 v študijnom programe:

 • Dejiny a prax súčasného umenia

Otvorenie systému elektronických prihlášok 28. 6. 2019

Uchádzač o študijný program vyplní a elektronicky
odošle elektronickú prihlášku od 28. 6. do 27. 8. 2019

Následne prihlášku vytlačí, podpíše
a najneskôr 28. 8. 2019 poštou odošle spolu s týmito prílohami:

 • profesijný životopis
 • úradne overená kópia bakalárskeho diplomu, v prípade diplomu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
 • úradne overená kópia dodatku k diplomu alebo výpis absolvovaných predmetov s vypočítaným váženým študijným priemerom, ktorý bude potvrdený študijným oddelením príslušnej vysokej školy (uchádzači z inej vysokej školy ako VŠVU), v prípade dokladu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium
  Viac informácií:
  http://www.vsvu.sk/studium/studenti/uznavanie-dokladov/
  http://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/

Adresa:

Rektorát Vysokej školy výtvarných umení, študijné oddelenie,
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava

Poplatok vo výške 25,- € je potrebné uhradiť bankovým prevodom

 • Číslo účtu: IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Konštantný symbol: 0308
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 19 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly.
 • Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 190037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:

 • Majiteľ účtu: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
 • Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

Viac informácií:

http://www.vsvu.sk/studium/studenti/uznavanie-dokladov/
http://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/

Priebeh prijímacieho konania a kritériá prijatia pre študijný odbor:

Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry 

Uchádzač o magisterské štúdium v odbore Dejiny a prax súčasného umenia sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent či študentka absolvovali bakalárske štúdium, t. j. študijný program prvého stupňa v študijnom odbore Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry a jeho príbuzných odboroch a takisto v odbore Umenie,  potom sa môžu predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU. Súčasťou prijímacieho konania na magisterské štúdium na VŠVU je prijímací pohovor a písomná práca: esej alebo interpretácia vybratého diela alebo výstavy, ktoré uchádzač alebo uchádzačka o magisterské štúdium spracujú počas prijímacieho konania. Prijímací pohovor prebieha formou rozhovoru s uchádzačom či uchádzačkou, v ktorom sa preverujú ich doterajšie znalosti v rozsahu bakalárskeho štúdia v odbore Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry jeho príbuzných odboroch a takisto v odbore Umenie,  ďalej jeho schopnosti, rozhľadenosť, záujmy a tvorivé predpoklady.

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred absolvovaním študijného programu bakalárského stupňa, uchádzač alebo uchádzačka  sú prijatí na magisterské štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním študijného programu prvého stupňa. Doklad o absolvovaní študijného programu bakalárskeho stupňa uchádzač predloží do desiatich dní po absolvovaní študijného programu prvého stupňa, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.

Priebeh prijímacieho konania

Prijímací pohovor na magisterské štúdium prebieha pred prijímacou komisiou menovanou rektorom VŠVU Komisia zohľadňuje tak výsledky prijímacieho pohovoru ako aj písomnej esej a súčasne aj študijné výsledky počas bakalárskeho štúdia.

Odporúčaná literatúra k prijímacím pohovorom

CHATELET, Albert. Ed. Svetové dejiny umenia – maliarstvo, sochárstvo, architektúra, úžitkové umenie. Praha, Ottovo nakladatelství 2004

FOSTER, Hal – KRAUS, Rosalind – BOIS, Yves-Alain – BUCHLOH, Benjamin: Umění po 1900. Modernizmus, antimodernizmus, postmodernizmus. Praha: Slovart, 2007.

NELSON, Robert, SHIFF, Richard (eds.): Kritické pojmy dejín umenia. Bratislava : N-CSU – Slovart, 2004.